Tájékoztató parlagfű-mentesítéssel kapcsolatban

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény. 17. § (4) bekezdése kimondja: „A földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.”.

Belterületen a jegyző, külterületen a növény- és talajvédelmi hatóság köteles hatósági eljárást kezdeményezni azon földhasználókkal/tulajdonosokkal szemben, akik elmulasztották a parlagfű elleni védekezést.

Fontos tudni, hogy a hatósági intézkedéshez (közérdekű védekezés végrehajtása, bírság kiszabása) nem szükséges a sérelem – egészségkárosodás – bekövetkezése, e körben elégséges a védekezési kötelezettség elmulasztásának megállapítása.

Amennyiben a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének a földhasználó nem tesz eleget, vagyis az ingatlan legalább virágbimbós fenológiai állapotú parlagfűvel fertőzött, akkor közérdekű védekezést kell elrendelni.

A helyszíni ellenőrzést követően belterületen a jegyző elrendeli a közérdekű védekezést, melyet az általa megbízott vállalkozó végez el. A helyszíni ellenőrzésről az előzetes értesítés mellőzhető. A közérdekű védekezést elrendelő határozat hirdetmény útján is közölhető. A közérdekű védekezés végrehajtása során a vállalkozó a feladata elvégzésére az érintett területre beléphet, ott a szükséges cselekményeket elvégezheti. Nem kerül sor a vállalkozó általi parlagfű-mentesítésre, ha az ügyfél időközben maga eleget tesz kötelezettségének, melyet köteles a jegyzőnek bejelenteni, ennek elmulasztása esetén vele szemben az okafogyottá vált kiszállással felmerült költségek érvényesíthetők. A közérdekű védekezéssel kapcsolatban felmerült költségeket az ügyfélnek kell megfizetnie. A költség meg nem fizetése köztartozásnak minősül.

A közérdekű védekezés elrendelése után minden esetben növényvédelmi bírság kiszabására kerül sor, az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről szóló 194/2008.(VII.31.) Kormányrendelet alapján.

A növényvédelmi bírság kiszabására a növény- és talajvédelmi hatóság jogosult, ezért a közérdekű védekezés elrendelését követően a jegyző az ügyben keletkezett iratokat továbbítja az eljárásra jogosult hatóságnak. A növényvédelmi bírság alapja a parlagfűvel fertőzött terület nagysága. A bírság mértéke belterületen és külterületen is egyaránt 15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjed.

Tekintettel, hogy a parlagfű-mentesítés minden állampolgár közös érdeke, kérem tegyenek eleget e fenti jogszabályi kötelezettségüknek. Ugyanakkor szükséges figyelemmel lenni arra is, hogy nem elegendő az, hogy június 30. napjáig valaki lekaszálta a szennyezett földterületet, azt tiszta, parlagfű-mentes állapotban a vegetációs időszak végéig meg kell őrizni.

Kővágóörs, 2020. május 21.

dr. Szabó Tímea
jegyző