Tájékoztató – Általános iskolai felzárkóztató képzések

Az EFOP 3.7.1-17 „Aktívan a tudásért” kiemelt projekt célja

A Magyar Nemzeti Társadalmi és Felzárkózási Stratégia célkitűzéseihez igazodva az EFOP-3.7.1-17 kiemelt projekt elsődleges célja a 18—55 év közötti, alacsony iskolai végzettségű, illetve végzettséggel nem rendelkező hátrányos helyzetű személyek foglalkoztatási esélyeinek növelése, munkaerő-piaci és ezáltal társadalmi helyzetük javítása.

Az alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkezők és az alacsony iskolai végzettségűek esetében a projekt feladata a személyek bevonása a képzési programokba, ezáltal javítva foglalkoztathatósági esélyeiket. Az EFOP-3.7.1-17 európai uniós fejlesztés az alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkező felnőttek számára minden évfolyamon felzárkóztató általános iskolai képzéseket szervez és valósít meg. A program prioritása a 7-8. osztály befejezését igénylők általános iskolai képzésbe történő bevonása.

Az általános iskolai felzárkóztató képzések célja

Az általános iskolai felzárkóztató képzések célja az alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkező felnőttek felzárkóztatása, általános iskolai bizonyítványhoz juttatása, ezzel az alapfokú iskolai végzettség megszerzése.
Az 5—8. évfolyamra kiterjedő, évfolyamonként 400 (az összevont 7-8. évfolyamos képzésen 650) tanórát tartalmazó képzés a Nemzeti alaptanterv és a felnőttoktatás számára készült Kerettantervek alapján összeállított tantárgyi tartalmakra épülő képzési modulokból áll. A képzési modulok tananyagegységei ismeretanyagának az elsajátításával/elsajátíttatásával és az ismeretek gyakorlati alkalmazását lehetővé tevő készségek fejlesztésével a képzés célja a résztvevők felkészítése egy sikeres osztályozó vizsga letételére, amellyel lehetővé válik számukra az általános iskola felsőbb évfolyamára lépés, illetve az általános iskolai tanulmányok befejezése, majd a szakképzésbe történő bekapcsolódás.

Az általános iskolai felzárkóztató képzések célcsoportja

Az általános iskolai felzárkóztató képzések közvetlen célcsoportjába tartoznak a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű, 18—55 év közötti, alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkező személyek, akik

5. osztályba történő beiratkozás esetén4. osztályos (nem magasabb és nem alacsonyabb) végzettséggel rendelkeznek.
6. osztályba történő beiratkozás esetén5. osztályos (nem magasabb és nem alacsonyabb) végzettséggel rendelkeznek.
7. osztályba történő beiratkozás esetén6. osztályos (nem magasabb és nem alacsonyabb) végzettséggel rendelkeznek.
8. osztályba történő beiratkozás esetén7. osztályos (nem magasabb és nem alacsonyabb) végzettséggel rendelkeznek.
7-8. osztályba történő beiratkozás eseténLegalább 6. osztályos végzettséggel rendelkeznek.

A célcsoportba tartoznak azok a felnőttek, akik legalább négy befejezett általános iskolai osztállyal rendelkeznek, és nappali rendszerű iskolai oktatásban nem tudnak részt venni, mivel olyanok a munkahelyi, családi körülményeik és az iskolai tapasztalataik (esetleg kudarcaik), hogy a hagyományos módon nem tudják elvégezni, befejezni tanulmányaikat.

A képzési programok

A képzési programok tananyagegységei a Nemzeti alaptanterv és a felnőttoktatás számára készült Kerettantervek alapján összeállított tantárgyi tartalmakra épülnek. Tartalmazzák a képzés során megszerezhető kompetenciák listáját tananyagegységekre lebontva, a programba való bekapcsolódás és a képzésben való részvétel feltételeit, az éves óraszámokat, a képzésben részt vevők teljesítményét értékelő rendszer leírását, valamint a képzés sikeres lezárásának a feltételeit. Az általános iskola 5., 6., 7. és 8. évfolyamára, valamint összevontan a 7-8. évfolyamra készült el felzárkóztató képzési program évfolyamonként heti 25 órás, 4 hónapos (az összevont képzés esetében 6,5 hónapos) időtartamra és 400 tanórára (az összevont képzés esetén 650 tanórára). Ezzel olyan rugalmas képzési rendszer épül fel, amelynek segítségével az iskolai végzettség az eltérő előképzettségű belépők számára is megszerezhető.

A képzésbe való bekapcsolódás feltétele az adott évfolyamot megelőző általános iskolai évfolyam sikeres, az eredetivel megegyező, az általános iskola által hitelesített törzslapmásolattal vagy az eredeti bizonyítvánnyal dokumentált elvégzése, valamint az értő olvasás kompetenciájának, a számolási, írás- és kommunikációs, valamint az együttműködési készségnek a megléte.

A képzési program megvalósításának folyamata a projekt minőségbiztosítási rendszeréhez igazítva, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság felnőttképzési minőségbiztosítási rendszere és a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény alapján került kidolgozásra.

Megélhetési támogatás

A hallgatók a képzés ideje alatt megélhetési támogatásban részesülnek.
A megélhetési támogatás a 463/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően kerül folyósításra.
A megélhetési támogatás összege a kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelően megállapított összeg:

Napibér alkalmazása esetén a 3.748 forint 80%-a – napi 5 órás intenzitás esetén -, azaz 1.874 forint.
Fennmaradó rész, a képzés befejezését igazoló tanúsítvány megszerzését követően egy összegben kerül számára kifizetésre: napibér alkalmazása esetén 3.748 forint 20%-a – napi 5 órás intenzitás esetén-, azaz 468 forint.

Bérletvásárlás

A képzésben részt vevőket utazási bérlet illeti meg a lakóhelyük és a képzés helyszíne között.

További kérdés esetén állok szíves rendelkezésére!

 

Üdvözlettel:
Vágner Evelin
megyei referens
EFOP-3.7.1-17-2017-00001

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Intézményfejlesztési Főosztály
Projekttervezési Osztály

8200 Veszprém, Hoffer Ármin sétány 2.
E-mail: 
www.szgyf.gov.hu