Tájékoztató a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről

2020. május 18. napjától hatályos a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet), mely az alábbi főbb szabályokat tartalmazza:

A Korm. rendelet a kormányzati igazgatási szerv; a kormányzati igazgatási szerv irányítása vagy felügyelete alatt álló, hatósági hatáskör gyakorlására kijelölt szerv vagy szervezet; a kormányzati igazgatási szerv irányítása vagy felügyelete alatt álló, hatósági hatáskör gyakorlására feljogosított személy hatáskörébe tartozó, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) szerinti, kérelemre induló, engedély kiadására irányuló eljárásokra terjed ki.

A Korm. rendelet hatálya a települési önkormányzat jegyzőjére azokban az ügyekben terjed ki, ahol a jegyző államigazgatási hatáskörben jár el.

A Korm. rendelet alkalmazásában – az engedély megnevezéssel bíró határozaton túlmenően – engedély valamennyi olyan – hatósági jóváhagyásról, hozzájárulásról, elismerésről szóló – határozat, amely az ügyfél számára valamely tevékenység végzését lehetővé teszi, vagy részére valamely jog gyakorlását biztosítja.

A Korm. rendelet hatálya az alábbi ügyekre nem terjed ki:

 • anyakönyvi engedélyezés
 • határrendészeti engedélyezések
 • jármű műszaki vizsga, honosítás, eredetvizsgálat, jármű átalakításának engedélyezése; polgári légiközlekedési és katonai légügyi, vasúti és egyéb útügyi ügyek;
 • harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezése
 • Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó engedélyezési eljárások
 • vezetékjog engedélyezés
 • az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény IV/A. Fejezete szerinti ügyek, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított beruházásokkal összefüggő engedélyezési eljárások
 • kisajátítási eljárások, kisajátítást megelőző előmunkálati engedélyezési eljárások, bányaszolgalmi ügyek, valamint útlejegyzésre és korlátozásra, kártalanításra irányuló ügyek
 • külföldiek ingatlanszerzésének engedélyezése
 • földügyi és földforgalmi eljárások
 • erdő igénybevételével összefüggő ügyek
 • termőföld más célú hasznosításával összefüggő eljárások
 • fertőző állatbetegség gyanúja vagy annak megállapítása esetén szükséges engedélyezési eljárások
 • gyámügyi és gyermekvédelmi eljárások, egészségügyi, egészségbiztosítási és gyógyszerhatósági engedélyezések
 • megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti minősítési eljárások
 • bányászati igazgatással összefüggő engedélyezési eljárások
 • veszélyes hulladékkal és szennyvíziszappal kapcsolatos tevékenységek engedélyezése, védett állat- és növényfajokkal összefüggő engedélyezési eljárások
 • köznevelési nyilvántartásbavételi és engedélyezési eljárások
 • azokra az ügyekre, amelyekben a kérelmezett jog Magyarország nemzetközi jogi kötelezettségei, valamint az Európai Unió kötelező jogi aktusai alapján kizárólag engedéllyel gyakorolható
 • szabálysértési eljárás
 • választási eljárás, népszavazás kezdeményezése és népszavazási eljárás
 • az adó-, valamint vámigazgatási eljárás
 • menekültügyi és idegenrendészeti, valamint – az állampolgársági bizonyítvány kiadásának kivételével – az állampolgársági eljárás
 • versenyfelügyeleti eljárásra
 • Magyar Nemzeti Banknak a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) és (5)-(9) bekezdéseiben, valamint a bizalmi vagyonkezelőkről és a tevékenységük szabályairól szóló 2014. évi XV. törvényben meghatározott feladatköreivel összefüggő hatósági eljárásokra
 • azokra az ügyekre, amelyekben jogosultság mértékének meghatározása szükséges, oly módon, hogy az ügy érdemében a hatóság mérlegelési jogkörrel rendelkezik,
 • hatósági bizonyítvánnyal, igazolvánnyal és nyilvántartással összefüggő ügyekre
 • azokra az ügyekre, amelyekben jogszabály hatósági szerződés kötését teszi lehetővé vagy kötelezővé.

Az engedélyköteles tevékenység – a Korm. rendeletben foglalt kivételekkel – engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül, az ellenőrzött bejelentéstől számított 8 napon belül közölt értesítés közlését követően végezhető – a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi feltételek fennállása esetén – az engedélyre jogszabályban meghatározott hatályossági időtartam alatt.

Ha az engedélyezésben szakhatóság vesz részt, az eljáró hatóság a bejelentést a szakhatóság részére továbbítja. Ebben az esetben a tevékenység a bejelentéstől számított 12 napon belül közölt értesítést követően gyakorolható.

Az ellenőrzött bejelentés elektronikus úton tehető meg. Elektronikus úton megtett bejelentésnek minősül a Korm. rendelet tekintetében:

 • az ügyfélkapu útján,
 • elektronikus űrlap útján,
 • általános célú elektronikus kérelem űrlap szolgáltatás útján,
 • e-mail útján

megtett bejelentés is.

Ha jogszabály az Ákr. szerinti kérelemre induló eljárásban a kérelem benyújtására kizárólag elektronikus űrlap formátumban való benyújtást engedélyez, a bejelentésre is ezen az úton kerülhet sor.

E-mail útján tett bejelentést a hivatalos honlapon közzétett, kizárólag erre a célra szolgáló e-mail-címre kell megküldeni, amely a beérkező bejelentésről az ügyfél részére automatikus elektronikus visszaigazolást küld. A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének hatáskörébe és illetékességébe tartozó ügyekben a bejelentést a e-mail címre kell megküldeni.

A bejelentés az engedélykérelemre jogszabályban előírt adatokat tartalmazza. A bejelentéshez mellékelni kell az engedélykérelem előírt mellékleteit. A bejelentéshez nem kell mellékelni azokat a dokumentumokat, amelyek beszerzése a veszélyhelyzet körülményei folytán az ügyfélre nézve aránytalan terhet ró. Az ügyfél a nem mellékelt dokumentumok tartalmáról a bejelentésében nyilatkozik, egyidejűleg előadva azokat a körülményeket, amelyekre a bejelentés hiányos volta visszavezethető.

A bejelentésért az engedélyezés, valamint a kapcsolódó szakhatósági eljárások illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának 50%-át kell leróni vagy megfizetni. Ha a Korm. rendelet alapján engedélyezésre kerül sor, a díjat a jogszabályban megállapított díj 100%-ára kell kiegészíteni.

A hatóság a rendelkezésére álló határidő letelte előtt a tevékenység végzését végzéssel megtiltja, ha

 • a bejelentés szerinti tevékenység nem tartozik a Korm. rendelet hatálya alá,
 • az élet, a testi épség és az egészség védelmére tekintettel, vagy a tevékenység jellegére, illetve hatására figyelemmel a károkozás vagy a katasztrófák megelőzése, a közbiztonság, valamint egyéb nyomós közérdek várható, vagy közvetlen veszélye fennáll,
 • a bejelentés tárgya vagy a bejelentő nem azonosítható,
 • a bejelentés olyan mértékben hiányos, hogy abból az első két pontban meghatározott feltételek fennállására nem lehet megalapozott következtetést levonni, vagy
 • a bejelentés visszaélésszerű joggyakorlást valósít meg, vagy arra vonatkozóan megalapozott következtetést lehet levonni.

A végzést nem kell megindokolni. A végzéssel szemben nincs helye jogorvoslatnak. A végzés közlését követően a hatóság engedélyezési eljárást folytat le, melyben a Korm. rendelet szerinti bejelentést kérelemnek kell tekintetni.

A bejelentés alapján folytatott tevékenység tekintetében a hatóság és a szakhatóság kiemelt figyelmet fordít a szükség szerinti hatósági ellenőrzés elvégzésére. Az ellenőrzésről az ügyfél értesítése mellőzhető.

Ha a hatóság számára rendelkezésre álló határidő úgy telik el, hogy az értesítés elektronikusan nem kerül közlésre, vagy azt a bejelentővel szóban vagy távközlő berendezés útján nem közlik a határidő lejártát követő napon az értesítést közöltnek kell tekinteni, ha a bejelentés szerinti tevékenység a Korm. rendelet hatálya alá tartozik; a bejelentést a fentiekben meghatározott módon, a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervnél tették meg; és a bejelentés megtétele automatikus elektronikus visszaigazolással igazolható.

Ha a Korm. rendelet alapján a tevékenység engedély helyett bejelentés alapján folytatható, azonban jogszabály előírása alapján az engedélyben kötelezettség előírásáról vagy tény megállapításáról – így különösen valamely adatszolgáltatási kötelezettség, további eljárások megindításával kapcsolatos kötelezettség – is rendelkezni kell, a tevékenység megkezdésének nem akadálya a kapcsolódó kötelezettség elmulasztása. A kapcsolódó kötelezettségről a hatóság döntést hoz.

2020. május 18. napján folyamatban lévő eljárásokban, ahol a Korm. rendelet alapján a tevékenység engedélyezés helyett bejelentés alapján folytatható, az ügyfél kérheti, hogy az engedélykérelme a Korm. rendelet szerinti bejelentésnek minősüljön. A kérelem esetén a hatóság a kérelem benyújtásától számított, Korm. rendeletben foglalt határidőkben jár el.