Tájékoztatás a szociális célú tűzifa támogatásról

Köveskál Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 13/2019. (X. 7.) önkormányzati rendeletében megállapítottak szerint szociális célú tűzifa támogatást biztosít a szociálisan rászorulók részére.

A szétosztható tűzifa összes mennyisége 28 erdei m3.

A szociális célú tűzifajuttatásra jogosult, aki az általa lakott ingatlanban fával fűt, a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át, vagy a háztartásában egynél több 14 évnél fiatalabb kiskorút tart el, vagy 72 év feletti, egyedülálló és jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át.

A juttatás megállapítása során az alábbi jogosulta előnyt éveznek:

  1. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra, különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésére tekintettel jogosult;
  2. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.
  3. azon háztartások, ahol kiskorú, egyedülálló vagy regisztrált munkanélküli személy él.

Azonos feltételekkel rendelkező kérelmezők esetében az alacsonyabb jövedelmű kérelmező előnyben részesíthető.

A kérelemhez mellékelni kell a kérelem beadását megelőző hónap jövedelméről szóló igazolásokat, aki a háztartásban jövedelemmel nem rendelkezik, erről írásban nyilatkoznia kell.

A kérelem benyújtásának jogvesztő határideje: 2019. november 8.

Györffy Szabolcs
alpolgármester

További dokumentumok: