Pályázati kiírás

Köveskál Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot ír ki a tulajdonát képező Köveskál, Fő u. 23. szám alatti ingatlanon lévő épületrész bérleménykénti hasznosítására.

Az ingatlan összesen 878 m2 területű kivett szolgáltatóház művelési ágú, az épület másik részében Védőnői Szolgálat működik.

Az ingatlanon lévő, bérbeadásra kínált épületrész alapterülete 77,83 m2. Az épületrész közműellátottsága: víz, villany, csatorna, fűtés egyedileg megoldott.

Az ingatlan bérleti hasznosításával a Képviselő-testület célja a település szolgáltatási színvonalának emelése, így a pályázaton való részvétel feltétele, hogy a pályázó szolgáltatási vagy üzleti vagy kereskedelmi tevékenységet folytasson az ingatlanban.

A pályázati kiírás időpontja: 2022. augusztus 5.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 25. 16: 00 óra, mely időpontig a pályázatoknak be is kell érkeznie.
Az ingatlan megtekinthető: augusztus 22. 10: 00 óra

Az ingatlan bérleti hasznosításának időtartama: 8 év
A bérleti jogviszony kezdete: 2022. október 1.

Az ingatlanra beadott pályázatban bérlő vállalja, hogy üzleti tevékenységének megkezdéséig, -melynek határideje 2023. május 1.- elvégezi az érintett épületrészen a tetőlécek és a cserép új anyagból megvalósuló cseréjét aláfóliázással.

Az elvégzett felújítás értéknövekményként az Önkormányzat tulajdonába kerül, annak kompenzálásaként a Bérlő a bérleti időszak első öt évében (60 hónap) 100 eFt/hó havi bérleti díj beszámítást kap. Az utolsó három évben (36 hónap) viszont teljes bérleti díjat kell fizetnie. A bérleti szerződésben bérbeadó kiköti, hogy a szerződött bérleti díjat 2023. évtől minden évben az előző évi infláció mértékének megfelelően indexálja.

Pályázatot kizárólag természetes személyek és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerinti átlátható szervezetek nyújthatnak be.

A pályázatot az a pályázó nyeri el, aki a 8 év bérleti időszak tekintetében a legmagasabb összegű bérleti díj megfizetésére tesz ajánlatot. A minimum bérleti díj: 150.000 Ft/hó.

Az ingatlan a tervezett tevékenységnek való megfelelővé tétele – mind annak fizikális kialakítása, mind a jogszabályi, hatósági előírásoknak való megfelelőség szempontjából – a leendő bérlő feladata. Az e vonatkozásban végzett beruházás – eltérően a fentiekben előírt tetőcserétől – nem számítható be. Az ingatlanon tervezett tevékenységhez a vonatkozó jogszabályok alapján szükséges számú gépjármű elhelyezését szolgáló helyek közül legalább kettőt az ingatlanon belül kell kialakítani és biztosítani.

Az ingatlanon tervezett munkálatokat, felújításokat, átalakításokat egyeztetni szükséges a Képviselő-testülettel, valamint településképvédelmi szempontból az önkormányzati főépítésszel is.

A pályázatot írásban a Polgármesternek címezve kell benyújtani (Köveskál Község Önkormányzata, Györffy Szabolcs, polgármester, Köveskál, Fő u. 10.). A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó adatait, a pályázati felhívásban előírtakat, az épületrészben folytatni kívánt tevékenység ismertetését, valamint nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról. A pályázathoz csatolni kell az átlátható szervezeti státuszt igazoló dokumentumot.

A pályázatok bontását a polgármester, az érvényességük megállapítását és a pályázatok elbírálást a Képviselő-testület végzi. A pályázatot az a pályázó nyeri meg, amelyik az bérleti díj tekintetében a legmagasabb összeg megfizetését vállalta.

Amennyiben a pályázók közül többen azonos összeg megfizetését vállalták, vagy a vállalt összegek között 5 %-nál nem nagyobb az eltérés, az érintett pályázók részvételével pályázati tárgyalást kell tartani, ahol a pályázóknak az épületrész bérleti díjára kell licitálni.  Ez esetben a pályázatot az a pályázó nyeri, aki a pályázati tárgyalás során a legmagasabb összegű bérleti díj megfizetésére tesz ajánlatot.

Köveskál, 2022. augusztus 3.

Györffy Szabolcs Zoltán
polgármester