Óvodai beiratkozás 2023-2024 évre

Tisztelt Szülők!

A Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsának elnöke tájékoztatja azokat a szülőket, akiknek gyermeke 2023. augusztus 31 – ig betölti a 3. életévét, hogy a fenntartásában működő óvodában:

1. A 2023/2024-as nevelési évre történő óvodai beiratkozás időpontja

2023. április 27-én (csütörtök) 9.30-14.30 óráig
2023. április 28-án (péntek) 9.30-14.30 óráig

2. A beíratás helye:

KÖVESKÁLI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA
Köveskál, Petőfi Sándor u. 5.
E-mail:
Telefon: 06/87 478-411

3. Az óvoda felvételi körzete:

Balatonhenye, Köveskál, Mindszentkálla, Szentbékkálla község közigazgatási területe.

4. Felvehető gyermekek:

Elsősorban a körzetben lakóhellyel rendelkező gyermekek, valamint a körzetben dolgozó szülők gyermekei kerülnek felvételre. Szabad kapacitás esetén más körzetből is vehető fel gyermek. Felvételt nyerhet továbbá az a gyermek is, aki a 3. életévét a felvételtől számított féléven belül betölti, feltéve, hogy minden településen ill. a felvételi körzetben található 3 éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Az intézmény az Alapító Okirata alapján fogadja a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket. A szakértői bizottság szakértői véleménye alapján a beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, enyhén mozgáskorlátozott gyermekeket. A feladatot az óvoda a székhelyén működő egy csoportban látja el, ahol a férőhely 30 fő. E férőhely terhére legfeljebb 2 fő integrálható.

5. A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája,
  • a szülő (törvényes képviselő) személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozatot (ha rendelkeznek vele),
  • sajátos nevelési igényű gyermek esetében szakértői bizottsági szakvélemény.

6. Az értesítést – az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntésről – az óvodavezető 2023. május 31.-ig írásban megküldi a szülőknek, illetve a törvényes képviselőnek.

7. A szülő a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat a Kővágóőrsi Közös Hivatal Jegyzőjéhez. A kérelmet írásban, az óvodavezetőnél kell benyújtani. A jegyző a másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti, és a nevelési intézményt új döntés meghozalatára utasíthatja.

8. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (szept. 1.) legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni.

A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal általános illetékességgel eljáró Járási Hivatala felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról 2023. július 4-éig írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese

Az óvodai beiratkozás kapcsán felmerült kérdéseikkel keressék bizalommal Kötéljártóné Kálmán Katalin intézményvezetőt, telefonon vagy e-mailben.

Szeretettel várjuk gyermekeiket óvodánk közösségébe!

Köveskál, 2023. március 22.

Tisztelettel:

Győrffy Szabolcs Zoltán
Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanács elnöke
Köveskál Község polgármestere