Óvodai általános felvételi időpont 2017/2018 nevelési évre a Köveskáli Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvodába

A Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsának Elnöke tájékoztatja a község lakosságát, hogy a 2017/2018 nevelési évre a Köveskáli Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvodába az általános felvételi időpontot a következők szerint határozza meg:

  • 2017. április 26. 9.30 – 14.30 óráig
  • 2017. április 27. 9.30 – 14.30 óráig

A beíratás helye: Köveskáli Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda (Köveskál, Petőfi Sándor utca 5.)

Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik. Az óvoda a gyermek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

2017. szeptember 1. napjától napi négy órában óvodai nevelésre köteles minden olyan kisgyermek, aki 2017. augusztus 31. napjáig betölti a harmadik életévét. (Az a kisgyermek, aki 2017. augusztus 31. után tölti be a harmadik életévét, az ő óvodakötelezettsége 2018. szeptember 1. – tői kezdődik). Felvételt nyerhet továbbá az a gyermek is, aki a 3. életévét a felvételtől számított féléven belül betölti, feltéve, hogy minden településen ill. a felvételi körzetben található 3 éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, a Társulási Tanács az óvoda felvételi körzetét a hatályos Alapító Okirat alapján Köveskál település, Balatonhenye település, Mindszentkálla település, Szentbékkálla település közigazgatási területeire határozza meg.

A kötelező felvételt biztosító óvoda vezetője – köteles értesíteni a fenntartót, ha a 3. életévét betöltő gyermeket az óvodába nem íratták be.

A jegyző a szülő kérelmére, az óvodavezető valamint a védőnő egyetértésével a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva a kisgyermek ötödik életévének betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól.
A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges iratok:

  • A gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványa (lakcímkártya)
  • A gyermek személyi azonosítására alkalmas, gyermek nevére kiállított személyi azonosító, ennek hiányában a születési anyakönyvi kivonat
  • A szülő személyi azonosítója és lakcímét igazoló hatósági igazolványa (amennyiben a gyermeket valamelyik szülőnél elhelyezték, a szülői felügyeletet gyakorló szülő) vagy más törvényes képviselő személyazonosító igazolványa, más törvényes képviselő esetén a gyámhivatal gyámrendelő határozata.
  • A gyermek TÁJ – kártyája.

A felvételről az óvoda vezetője dönt az érvényes jogszabályi előírás alapján. Az óvodai felvételről hozott döntésről szóló határozatot a beiratkozáskor megadott címre postázza az óvoda, legkésőbb az óvodai beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanapig. A szülő az óvodavezető döntése ellen, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül felülvizsgálati kérelmet nyújthat be a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez.

Dr. Varró Gábor
Társulási Tanács Elnöke