Óvodai általános felvételi időpont 2016/2017. nevelési évre Köveskáli Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvodába

A Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsának Elnöke tájékoztatja a község lakosságát, hogy a 2916/2017. nevelési évre a Köveskáli Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvodába az általános felvételi időpontot a következők szerint határozza meg:

2016. április 21. 9.30 – 14.30 óráig
2016. április 22. 9.30 – 14.30 óráig.

A beíratás helye: Köveskál i Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda (Köveskál, Petőfi Sándor utca 5.Ö

 • Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik.
 • 2016. szeptember 1. napjától óvodai nevelésre köteles minden olyan kisgyermek, aki 2016. augusztus 31. napjáig betölti a harmadik életévét.
 • Az a kisgyermek, aki 2016. augusztus 31. után tölti be a harmadik életévét, az ő óvod a kötelezettsége 2017. szeptember 1-től kezdődik.
 • Felvehető az a gyermek is, aki a 3. életévét a felvételtől számított féléven belül betölti. Óvodánk férőhelye lehetővé teszi, hogy két és fél éves kortól tudunk gyermekeket fogadni.
 • Az óvoda kötelező felvételi körzete: Balatonhenye, Köveskál, Mindszentkálla, Szentbékkálla közigazgatási területei.
 • A kötelező felvételt biztosító óvoda vezetője köteles értesíteni a fenntartót, ha a harmadik életévét betöltő gyermeket nem íratták be az óvodába.
 • A jegyző a szülő kérelmére, az óvodavezető valamint a védőnő egyetértésével a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva a kisgyermek ötödik életévének betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól.
 • A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvod a kötelezettség ét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges iratok:

 • A gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcímkártya)
 • A gyermek személyi azonosítására alkalmas gyermek nevére kiállított személyi azonosító, ennek hiányában a születési anyakönyvi kivonata
 • A szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (amennyiben a gyermeket valamelyik szülőnél elhelyezték, a szülői felügyeletet gyakorló szülő) vagy más törvényes képviselő esetén a gyámhivatal gyámrendelő határozata.
 • A gyermek TÁJ – kártyája.

A felvételről az óvoda vezetője dönt az érvényes jogszabályi előírás alapján. Az óvodai felvételről hozott döntésről szóló határozatot a beiratkozáskor megadott címre postázza az óvoda, legkésőbb az óvodai beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanapig. A szülő az óvodavezető döntése ellen, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül felülvizsgálati kérelmet nyújthat be a Kövágóőrsi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez.