Országgyűlési választás – 2018

Tisztelt Választópolgárok!

A köztársasági elnök az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választása időpontjának kitűzéséről szóló 2/2018. (I.11.) KE határozatában az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választását 2018. április 8. napjára tűzte ki.

Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény szerint az országgyűlési képviselők száma 199, melyből 106 országgyűlési képviselő egyéni választókerületben, 93 országgyűlési képviselő országos listán kerül megválasztásra.

Az alábbi táblázat tartalmazza, hogy a Kővágóörsi Helyi Választási Irodához tartozó települések melyik egyéni választókerülethez tartoznak:

TelepülésOrszággyűlési egyéni választókerületVálasztókerület székhelye
BalatonhenyeVeszprém 02.Balatonfüred
BalatonrendesVeszprém 03.Tapolca
KékkútVeszprém 03.Tapolca
KöveskálVeszprém 02.Balatonfüred
KővágóörsVeszprém 03.Tapolca
MindszentkállaVeszprém 03.Tapolca
RévfülöpVeszprém 03.Tapolca
SalföldVeszprém 03.Tapolca
SzentbékkállaVeszprém 03.Tapolca

A központi névjegyzék a Nemzeti Választási Iroda által vezetett elektronikus nyilvántartás. A központi névjegyzék tartalmazza

 • a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) hatálya alá tartozó bármely választáson választójogosult, magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár adatait,
 • választójoggal a nagykorúság hiánya miatt nem rendelkező, de a tizenhetedik életévét betöltött, magyarországi lakcímmel rendelkező polgárnak az adatait,
 • annak a Ve. hatálya alá tartozó bármely választáson választójogosult, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárnak az adatait, akit kérelmére a központi névjegyzékbe felvettek,
 • annak a választójoggal a nagykorúság hiánya miatt nem rendelkező, de a tizenhetedik életévét betöltött magyarországi lakcímmel nem rendelkező polgárnak az adatait, akit kérelmére a központi névjegyzékbe felvettek.

A központi névjegyzék adatai folyamatosan frissítésre kerülnek a következő nyilvántartások adataiban bekövetkezett változásokkal:

 • a polgárok személyi és lakcím adatait tartalmazó nyilvántartás,
 • a választójoggal nem rendelkező polgárok nyilvántartása,
 • a szavazókörök és választókerületek nyilvántartása.

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár kérheti

 • nemzetiséghez tartozásának,
  • A nemzetiségi választópolgárként történő nyilvántartás iránti kérelemnek tartalmaznia kell a nemzetiség megjelölését; a választópolgár nyilatkozatát, melyben megvallja az adott nemzetiséghez tartozását; annak megjelölését, hogy nemzetiségi választópolgárként történő névjegyzékbe vételét az országgyűlési képviselők választására is kiterjedő hatállyal kéri-e (a 2018. évi választás vonatkozásában 2018. március 23-án 16.00 óráig kérhető).
 • szavazási segítség iránti igényének,
  • A fogyatékossággal élő választópolgár a következő segítségeket igényelheti választójogának gyakorlása érdekében:
   • Braille-írással készült értesítő megküldése,
   • könnyített formában megírt tájékoztató anyag megküldése,
   • Braille-írással ellátott szavazósablon alkalmazása a szavazóhelyiségben és a mozgóurnás szavazás során (a fogyatékkal élő választópolgár 2018. március 29-én 16.00 óráig igényelheti),
   • akadálymentes szavazóhelyiség alkalmazása.
 • személyes adatai kiadása megtiltásának
  • A választópolgár jogosult megtiltani, hogy a választási szervek a róla nyilvántartott adatokat a Ve. 153 §-a szerint kiadják. A kérelemben a választópolgár a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerinti, az adatainak szolgáltatását korlátozó vagy tiltó nyilatkozatot is tehet.

bejegyzését a központi névjegyzékbe, illetve a bejegyzés törlését.

A Nemzeti Választási Iroda a választás kitűzését követő naptól a szavazást követő tizenötödik napig a választáson szavazati joggal rendelkező választópolgárok központi névjegyzékben nyilvántartott adatait – a szavazókörök és választókerületek nyilvántartásával összekapcsolva – szavazóköri bontásban teszi hozzáférhetővé a helyi választási iroda számára (a továbbiakban: szavazóköri névjegyzék). Egy választópolgár csak egy szavazóköri névjegyzékben szerepelhet.

Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2018. február 9-én a szavazóköri névjegyzékben szerepelt, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatta a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. Az értesítő a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére 2018. február 19. napjáig került megküldésre. A helyi választási iroda értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételéről azt a választópolgárt, aki 2018. február 9-ét követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe.

Mozgóurna iránti kérelem

A mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt gátolt választópolgár nyújthat be.

A mozgóurna iránti kérelemnek legkésőbb 2018. április 6-án 16.00 óráig kell megérkeznie ahhoz a helyi választási irodához, amelynek szavazóköri névjegyzékében szerepel vagy 2018. április 8-án, legkésőbb 15.00 óráig kell megérkeznie – egy szavazókörös településeken – a helyi választási bizottsághoz.

A mozgóurna iránti kérelemnek a választópolgár személyes adatain túl tartalmaznia kell a választópolgár szavazókör területén lévő tartózkodási helyét, ahova a mozgóurna kivitelét kéri, ha az a magyarországi lakcímétől eltér, valamint a mozgóurna-igénylés okát.

Átjelentkezésre irányuló kérelem

Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár nyújthatja be, aki a szavazás napján Magyarország területén, de a magyarországi lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő szavazókör területén tartózkodik.

Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2018. április 6-án 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához.

Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek a választópolgár személyes adatain túl tartalmaznia kell annak a településnek a megjelölését, ahol a választópolgár szavazni kíván.

A helyi választási iroda a kérelem alapján a választópolgárt törli a lakcíme szerinti szavazókör névjegyzékéből, egyidejűleg felveszi az átjelentkezésre irányuló kérelemben megjelölt település kijelölt szavazókörének névjegyzékébe, egy szavazókörös településen a szavazókör névjegyzékébe.

Az átjelentkező választópolgár 2018. április 6-án 16.00 óráig módosíthatja vagy visszavonhatja átjelentkezési kérelmét.

Külképviseleti névjegyzékbe történő felvétel

A külképviseleti névjegyzékbe való felvételére irányuló kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, a szavazás napján külföldön tartózkodó választópolgár nyújthat be.

A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelemnek legkésőbb 2018. március 31-én 16.00 óráig kell megérkeznie.

A kérelemnek a választópolgár személyes adatain túl tartalmaznia kell

 • a kérelmező értesítési címét, ha a helyi választási iroda vezetőjének döntéséről szóló értesítés kézbesítését nem a nyilvántartott értesítési címére vagy a magyarországi lakcímére kéri,
 • annak a külképviseletnek a megjelölését, ahol a kérelmező a választójogát gyakorolni kívánja.

A kérelem alapján a választási iroda a választópolgárt haladéktalanul felveszi a külképviseleti névjegyzékbe, egyidejűleg feltünteti a szavazóköri névjegyzéken a külképviseleti névjegyzékbe vételét.

A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár legkésőbb 2018. március 31-én 16.00 óráig módosíthatja az általa megjelölt külképviseletet, illetve kérheti törlését a külképviseleti névjegyzékből.

A központi és a szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet a választópolgár benyújthatja a helyi választási irodánál személyesen, levélben, valamint a választások hivatalos honlapján (www.valasztas.hu).

A kérelemnyomtatványok beszerezhetők a helyi választási irodánál, valamint letölthetők a www.valasztas.hu oldalról. 2018. április 8. napján a választópolgár a lakcíme szerinti szavazókörben szavazhat a szavazóhelyiségben vagy mozgóurnával. A szavazóhelyiségben szavazni a szavazás napján 6.00 órától 19.00 óráig lehet.

A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel.

A szavazás feltétele, hogy a választópolgár személyazonosságát igazolja a következő érvényes igazolvány(ok) bemutatásával:

lakcímigazolvány és

 • személyazonosító igazolvány vagy
 • útlevél vagy
 • vezetői engedély

vagy

 • lakcímet vagy személyi azonosítót tartalmazó személyazonosító igazolvány.

A helyi választási bizottság visszautasítja azt a választópolgárt, aki

 • nem tudja személyazonosságát és lakcímét vagy személyi azonosítóját igazolni,
 • nem szerepel a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben,
 • már szavazott,
 • megtagadja a szavazólap átvételének igazolását. (A szavazólap átvételét a választópolgár a kinyomtatott szavazóköri névjegyzéken saját kezű aláírásával igazolja. Az írásképtelen választópolgár helyett – e tény feltüntetésével – a szavazatszámláló bizottság két tagja írja alá a névjegyzéket.)

Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő jelöltre, listára lehet. Érvényesen szavazni a jelölt neve melletti, illetve lista neve feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal lehet.

A Kővágóörsi Helyi Választási Iroda elérhetőségei:

Helyi Választási Iroda Vezető helyettesek: Tóthné Titz Éva, dr. Takács Katalin
Cím: 8254 Kővágóörs, Petőfi Sándor utca 2.
Telefon: 87/464-017
E-mail: