Orgonabeszerzés a Köveskáli Református Egyházközség részére

Kedvezményezett neve: Köveskáli Református Egyházközség
Kedvezményezett címe: 8274 Köveskál, Henyei utca 30.
Kedvezményezett képviselője: Gondos Gábor Ferenc, lelkipásztor és Győrffyné dr. Jahnke Gizella, gondnok

Felhívás címe: Kulturális eszközbeszerzés
Felhívás kódja: VP6-19.2.1.-97-3-17

Támogatói Okirat iratazonosítója: 3348070209
Projekt azonosítója: 3333700232
Projekt címe: „Orgonabeszerzés a Köveskáli Református Egyházközség részére”
A projekt teljes költsége összesen: 17.125.360 Ft
A vissza nem térítendő támogatás összege: 16.165.327 Ft

Projektünk megvalósításával a Köveskáli Református Egyházközség is csatlakozott a Leader zenei udvar hálózathoz, melyet a kultúra magasabb szintre emelése, valamint a zene szeretete és a közösségépítés célja motivált. Projektünk keretében 1 db Content Chapel 354R típusú orgona került beszerzésre (lásd a beküldött beszerzési dokumentációt: szerződést és kapcsolódó dokumentumokat), melyhez kapcsolódóan az ingyenes nyitórendezvény 2022. december 27-én, 16:00 órai kezdettel került megtartásra (lásd az ingyenes nyitórendezvény bejelentésével és megtartásával kapcsolatban benyújtott dokumentumokat). A 2022. december 27-én megtartott ingyenes nyitórendezvényen köszöntő beszédet mondott Szabó J. Róbert a Veszprémi Református Egyházmegye Esperese és Györffy Szabolcs Köveskál polgármestere. Az ingyenes nyitórendezvényen lehetőséget biztosítottunk egy általános iskolás tanulónak is a bemutatkozásra, aki mellett Kovács Botond Árpád orgonaművész, a Kálvin téri Református templom korábbi kántorának fia működött közre az orgona ünnepélyes felavatásában. Az ünnepélyes és ingyenes nyitórendezvényt követően a vendégeket szeretetvendégség fogadta. A rendezvényről, a fellépőkről és a meghívottakról fotódokumentáció és jelenléti ív készült, mely a záró elszámolás keretében benyújtásra került.

A kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása tevékenység keretében a kötelező tájékoztatási tábla (projekttábla) kihelyezésre került a megvalósítással érintett helyszínre, melyről a jogszabályban előírt alátámasztó dokumentumok (szerződés, számla, bankszámlakivonat, teljesítési igazolás, minta a tárgyiasult szolgáltatásról) benyújtásra kerültek.

A projektmenedzsment tevékenység a teljes projektidőszak alatt folyamatos volt, melyről a jogszabályban előírt alátámasztó dokumentumok (szerződés, számla, bankszámlakivonat, teljesítési igazolás) benyújtásra kerültek.

A projekt során tervezett mérföldköveink elérése teljesült, a mérföldkövekben tervezett és ténylegesen elért eredmények szintén teljesültek.

Az ingyenes nyitórendezvény témájáról, helyszínéről és időpontjáról szóló – az arculati előírásoknak megfelelő – meghívót és a meghirdetés dokumentációját a rendezvény megvalósítási időpontját megelőző harmincadik napig a közbenső szervezeti feladatok ellátása során bevont szervezetként eljáró megyei kormányhivatalnak elektronikusan a https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/ felületen keresztül megküldtük (lásd a rendezvény bejelentésére vonatkozó iratot). Az ingyenes nyitó rendezvény lebonyolítását követően, 15 napon belül elektronikusan megküldtük a https://ekerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/ felületen keresztül az arculati előírásoknak megfelelő – minimum 1 oldalas beszámolót, jelenléti ívet és minimum 5 db fényképet a releváns rendezvényről a záró elszámolás keretén belül (lásd a záró elszámoláshoz csatolt dokumentumokat). Ezen kívül a rendezvényről 15 napon belül a Vulkánok Völgye Egyesület részére emailben elküldtünk egy – az arculati előírásoknak megfelelő – minimum 1 oldalas egyszerűsített, személyes adatoktól mentes, nyilvánosan közzé tehető beszámolót és legalább 5 db fényképet annak érdekében, hogy a Vulkánok Völgye Egyesület a honlapján is közzé tehesse.

A fejlesztés és beszerzés által érintett településen új termék, új szolgáltatás jött létre.

A szakmai beszámoló tartalmaz minden, a támogatási kérelem mellékleteként benyújtott nyilatkozatban szereplő vállalásokat.

Melléklet: