Lakossági tájékoztató

Az alábbiakban tájékoztatom Köveskál község lakosságát az időszerű kérdésekről, változásokról.

1) Tájékoztatás a helyi adókat érintő változásokról

2015. január 1. napján hatályba lépett Köveskál Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 8/2014. (X.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban Rendelet), melyben újra szabályozásra került a Köveskál Község Önkormányzata illetékességi területére bevezetett csaknem valamennyi helyi adó.

Az építményadó mértéke nem változott, továbbra is 350 Ft/m2. A kedvezmények és mentességek alapvetően nem változtak, csak megfogalmazásuk változott.

Eszerint: Mentes az építményadó alól:

 • a lakás (A mentesség az üdülési célra szolgáló építményekre nem vonatkozik);
 • a főépülettel egy helyrajzi számú ingatlanon lévő egyéb építmény, kivéve gépjárműtároló és a műhely;
 • a külterületi gazdasági épület hasznos alapterületének 80 %-a. (A mentesség az üdülési célra szolgáló építményekre nem vonatkozik.)
 • a gépjárműtároló alapterületének 70 %-a.

Telekadó esetében a ténylegesen mezőgazdasági művelés alatt álló telkekre alkalmazandó
8 Ft/m2 adómérték megszüntetésre került, tekintettel arra, hogy a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) alapján mentes a telekadó alól a belterületen fekvő, az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területként nyilvántartott, 1 hektárt meg nem haladó nagyságú földterület, feltéve, ha az adóévben annak teljes területe tényleges mezőgazdasági művelés alatt áll és e tényt a telek fekvése szerint illetékes mezőgazdasági igazgatási szerv az adóévben igazolja, azzal, hogy nem minősül mezőgazdasági művelésnek, ha a földterületen kizárólag a gyomnövények megtelepedésének és terjedésének megakadályozására alkalmas munkát (pl. gyommentesítés, kaszálás) végeznek.

A magánszemélyek kommunális adója változatlan mértékkel (13.900 Ft) került megállapításra. Tekintettel arra, hogy az egyedül élő személyeknek járó további 50 %-os mentességről szóló rendelkezés nem felelt meg a magasabb szintű jogszabályoknak, ezért az megszüntetésre került. A 2014. december 31. napjáig hatályos rendelet szerinti további mentességek átfogalmazásra kerültek, kiegészültek az alábbiak szerint:

Mentes a kommunális adó alól

 • a lakás céljára szolgáló lakás 80 %-ban (Lakás céljára szolgáló lakás: olyan lakás, melyben legalább egy magánszemély életvitelszerűen tartózkodik, és ennek keretében életét onnan szervezi, életviteléhez szükséges tevékenységeket legjellemzőbben ott folytatja, közüzemi szolgáltatásokat vesz igénybe, valamint elsődleges elérhetőségi címeként szerepel a hatóságoknál.)
 • az új építésű lakás a használatbavételi engedély kiadásától számított 5 évig;
 • a főépülettel egy helyrajzi számú ingatlanon lévő egyéb építmény;
 • az üdülő;
 • a külterületi gazdasági épület.

Fenti három adónemben a változások miatt az adóalanyok részéről új bevallás benyújtása szükséges! A bevallási kötelezettség teljesítéséhez szükséges nyomtatványokat az érintettek részére az önkormányzati adóhatóság február-március hónap folyamán postázza.

Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az iparűzési adó mértékét meghatározó rendelkezés megfogalmazásában történt változás, eszerint ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az iparűzési adó mértéke naptári naponként 1.000 Ft.

2) Tájékoztatás az ebtartás szabályairól

A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó településeken – lakossági jelzések szerint – egyre nagyobb számban fordulnak elő közterületen kóborló – vélhetően otthonról kiszabadult – ebek.

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Ávt.) 5. § (1) bekezdése szerint az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról.

A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 14. § (2) bekezdése szerint a kedvtelésből tartott állatot úgy kell tartani, hogy az állat tartása lehetővé tegye annak természetes viselkedését, ugyanakkor a környező lakóközösség kialakult élet- és szokásrendjét tartósan és szükségtelenül ne zavarja.

A Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése szerint az állatokat úgy kell tartani, hogy ne veszélyeztethessék más állatok – kivéve a ragadozó állatok táplálására szánt élő egyedek -, illetve az ember biztonságát.

A Korm. rendelet 17. § (1)-(2) bekezdései szerint belterület közterületén – kivéve az ebek futtatására kijelölt területet – ebet csak pórázon lehet vezetni. Közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes. Közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb sem más állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztethessen.

Felhívom a figyelmet, hogy a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabstv.) 193. § (1) bekezdésének a) pontja szerint, aki a felügyelete alatt álló kutyát a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja, szabálysértést követ el.

A lakosságot zavaró kóbor, valamint kóborló ebek számának csökkentése érdekében felhívom az ebtartó lakosok figyelmét az állattartásra vonatkozó jogszabályi előírások fokozott betartására.

3) Tájékoztatás ebösszeírásról

Az Ávt. 42/B. § (1) bekezdése alapján a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat eb-rendészeti feladataik elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel három évente legalább egy alkalommal eb-összeírást végez.

Az Ávt. 42/B § (3) bekezdése szerint a települési önkormányzat az eb-összeírás alapján az Ávt. 42/A. § (4) bekezdésében meghatározott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást vezet, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint eb-rendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó településeken 2015. február 16. napjától 2015. március 20. napjáig terjedő időszakban kerül sor az ebösszeírásra.

Jogszabályváltozás miatt 2013. január 1-jétől a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chippel) megjelölve tartható, ezért kérem, hogy szíveskedjenek a transzponderrel még nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik, az ebösszeíráshoz összeállított „Ebösszeíró adatlap” beszerzése az ebtulajdonosok / ebtartók kötelessége.

Az „Ebösszeíró Adatlap” beszerezhető:

 • a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalban (8254 Kővágóörs, Petőfi Sándor utca 2.);
 • a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Révfülöpi Kirendeltségén (8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8.);
 • a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó településeken a kihelyezett ügyfélfogadásokon ügyfélfogadási időben;
 • valamint letölthető a települések honlapjáról.

Több eb esetén ebenként külön – külön kell az adatlapot az eb oltási könyve, kisállat útlevele, törzskönyve alapján kitölteni.

Kérem, hogy az adatlapot teljes körűen szíveskedjenek kitölteni, aláírni, és az ebösszeírási időszak végéig, azaz legkésőbb 2015. március 20. napjáig visszajuttatni személyesen vagy postai úton a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalba, a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Révfülöpi Kirendeltségére, vagy a településen kihelyezett ügyfélfogadást tartó ügyintézőhöz ügyfélfogadási időben.

Az Ávt. 42/B. § (5) bekezdése szerint az eb tulajdonosa és az eb tartója az ebösszeíráskor köteles az Ávt. 42/A § (4) bekezdésében meghatározott adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Felhívom az ebtulajdonosok, ebtartók figyelmét, hogy az eb-összeírásra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését a Kővágóörsi Közös önkormányzati Hivatal ellenőrzi. Aki adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 3. mellékletének d) pontja alapján ebenként 30.000 forint állatvédelmi bírság megfizetésére kötelezhető.

Felhívom az ebtulajdonosok, ebtartók figyelmét, hogy annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az eb-összeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül írásban bejelenteni.

Dr. Szabó Tímea
jegyző