Köveskál Település Önkormányzata a bölcsődei ellátás vonatkozásában az alábbi felhívást teszi közzé

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (3a) pontja alapján:

„(3a)732 Ha a bölcsődei ellátásra az adott településen legalább öt gyermek tekintetében igény jelentkezik, vagy a település – jogszabályban meghatározottak szerint megállapított – 3 év alatti lakosainak száma meghaladja a 40 főt, a (3) bekezdés a) pontja alá nem tartozó települési önkormányzat köteles gondoskodni a gyermekek bölcsődei ellátásáról a 42. § (2) bekezdése szerinti bölcsődei ellátást nyújtó intézmények, szolgáltatások bármelyik formájának biztosításával, önállóan, társulásban vagy ellátási szerződés útján.”

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) 34.§-a alapján: 

„34. § *  Ha a települési önkormányzat nem biztosít bölcsődei ellátást, – a Gyvt. 94. § (3a) bekezdésében foglaltak végrehajtása érdekében –

  1. a) minden év március 1-jéig a helyben szokásos módon felhívást tesz közzé arról, hogy a szülő vagy más törvényes képviselő (e Cím alkalmazásában a továbbiakban együtt: szülő) április 15-éig jelezheti a települési önkormányzat felé a bölcsődei ellátás biztosítása iránti igényét, és
  2. b) minden év március 31-éig megvizsgálja, hogy a Központi Statisztikai Hivatal adott év január 1-jei adatai alapján

a település 3 év alatti lakosainak száma meghaladja-e a negyven főt.”

A 2017. január 1-től hatályos szabályozás értelmében minden olyan településen kötelező a bölcsődei ellátás megszervezése, ahol

  • arra legalább 5 gyermek tekintetében igény jelentkezik, vagy
  • a településen élő 3 év alatti gyermekek száma meghaladja a 40 főt.

A települési önkormányzatoknak kötelezettségük teljesítésére a jogszabály legkésőbb 2020. december 31-éig ad lehetőséget.

Fentiek alapján felhívjuk a szülők figyelmét, hogy 2019. április 15-éig írásban jelezhetik a települési önkormányzat felé a bölcsődei ellátás biztosítása iránti igényüket. Az ellátás megszervezésére az igények alapján a jogszabályi kötelezettségekre figyelemmel kerül sor.

Köveskál Település Önkormányzata