Kitöltési útmutató – Új építményadó adatbejelentés

FŐLAP:

I. Az adatbejelentés fajtája
Amennyiben Ön 1/1 arányban tulajdonosa az ingatlannak, kérem, hogy itt a „Nem megállapodás alapján benyújtott adatbejelentést” jelölje be. Ha az adóköteles építmény tekintetében vagyoni értékű jog (azaz kezelői jog, vagyonkezelői jog, haszonélvezet, használat joga – ideértve a külföldiek ingatlanhasználati jogát is -, és lakásbérlet került bejegyzésre az ingatlan tulajdoni lapján, akkor az adatbejelentés kitöltője főszabályként nem a tulajdonos, hanem a vagyoni értékű jog jogosultja. Ha az adózó vagyoni értékű joga az egész adótárgyra (építmény) kiterjed, úgy megállapodásra sincs szükség. (A tulajdonos, a vagyoni értékű jog jogosítottja a továbbiakban együtt: tulajdonos.)

Amennyiben az ingatlannak több tulajdonosa van, két lehetőség között választhatnak az adóalanyok:

  1. Minden tulajdonos tulajdoni hányada arányában tesz külön-külön adatbejelentést, és ebben az arányban fizetik meg az adót. Ebben az esetben a „Nem megállapodás alapján benyújtott adatbejelentést” kell bejelölni.
  2. A jogszabály lehetőséget biztosít arra, hogy a tulajdonosok közül egy személyt ruházzanak fel az adóval kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel. Ebben az esetben csak a felruházott személynek kell adatbejelentést benyújtania, melyhez mellékelni kell a valamennyi tulajdonos által aláírt megállapodás nyomtatványt is. Ebben az esetben a „Megállapodás alapján benyújtott adatbejelentés” rubrikába kell x-et tenni. Felhívom figyelmüket arra, hogy a megállapodásra csak abban ez esetben van lehetőség, ha valamennyi tulajdonostárs hozzájárul. Amennyiben akár csak egy tulajdonostárs nem kíván megállapodást kötni kérem, hogy tulajdoni hányadaik arányában, megállapodás nélkül nyújtsák be adatbejelentésüket.

Kérem Önöket, hogy amennyiben nem kívánnak a megállapodás lehetőségével élni, és mindenki a saját tulajdoni hányada arányában nyújt be adatbejelentést, a megállapodás nyomtatványt ne töltsék ki, és ne nyújtsák be az adatbejelentéssel egyidejűleg.

II. Az adatbejelentő adatai
Az adóalany adatait kell feltüntetni.
Magánszemélynek a 7., 8., 9. és 10. pontot nem kell kitölteni.

III. Az adatbejelentő tulajdonjoga, vagyoni értékű joga
Amennyiben Ön tulajdonos, az 1. pontban kell jelölni. Kérem, tüntesse fel tulajdoni hányadát.
Amennyiben Ön vagyoni jog (haszonélvezeti jog, özvegyi jog, kezelési jog vagy használati jog) jogosultja, úgy a 2. pontban kell jelölni. Kérem, tüntesse fel a jogosultsági hányadát, illetve a vagyoni értékű jog jellegét.

IV. Az adótárgy címe:
Köveskál község közigazgatási területén lévő ingatlanának címe és helyrajzi száma.

3. Az ingatlanon lévő adótárgyak (épületek, épületrészek) száma összesen:______ db.

A 3.1. pontban az ingatlanon/helyrajzi számon lévő lakások, üdülők darabszámát kell feltüntetni (Az itt magadott darabszámmal egyező számú „A” jelű betétlapot kell kitölteni, építményenként külön-külön.)

A 3.2. pontban az ingatlanon/helyrajzi számon lévő kereskedelmi egység, szállásépület, gazdasági épület és az egyéb nem lakás céljára szolgáló építmény darabszámát kell feltüntetni. (Az itt megadott darabszámmal egyező számú „B” jelű betétlapot kell a főlaphoz csatolni, építményenként külön-külön.)

Példa:

  1. Ha az ingatlanon 1 lakóház, 1 garázs és 1 gazdasági épület van, akkor a 3. pontba 3 db-ot írunk, a 3.1. pontba 1. db-ot, a 3.2. pontba pedig 2 db-ot.
    A lakásról 1 db „A” jelű betétlapot kell kitölteni, a garázsról és a gazdasági épületről pedig épületenként külön-külön 1-1 db, összesen 2 db „B” jelű betétlapot kell csatolni.
  2. Ha az ingatlanon csak 1 db külterületi gazdasági épület van, akkor a 3. pontba 1 db-ot írunk, a 3.1.pontba nem írunk semmit, tehát nem töltünk ki „A ” jelű betétlapot, a 3.2. pontba 1 db-ot írunk, és 1 db „B” jelű betétlapot csatolunk.

V.
A kitöltés helyét, idejét és az adatbejelentő aláírását kell itt szerepeltetni. Az adatbejelentést keltezés és aláírás nélkül nem áll módunkban elfogadni.

„A” JELŰ BETÉTLAP

I. Adókötelezettség keletkezésére okot adó körülmény és időpontig:
Okot adó körülmény a korábban kommunális adó-köteles építmények esetén: Adóbevezetés Időpontja jelen esetben 2023. január 1.
Egyéb esetben: Építmény szerzése

II. Adókötelezettsés változására okot adó körülmény és időpontja:
Abban az esetben kell kitölteni, ha az építmény után korábban már állapított meg az adóhatóság építményadót.

Adókötelezettség változására okot adó körülmény: Egyéb: adórendelet módosítás Okot adó körülmény időpontja jelen esetben: 2023.01.01.

III. Adókötelezettsés megszűnésére okot adó körülmény és időpontja:
Jelen esetben nem kell kitölteni.

IV. Az építmény címe:
Köveskál község közigazgatási területén lévő ingatlanának címe és helyrajzi száma.

V. Az építmény fajtája:
A felsorolásból értelem szerűen, a valóságnak megfelelően kell kiválasztani az építmény fajtáját.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az „A” jelű betétlapon, a felsorolásban csak a lakás és üdülő épültek kerültek feltüntetésre. A listában nem szereplő egyéb építményeket a „B” jelű betétlapon kell szerepeltetni.

VI. Az építményadó alapja:
Az építmény m2-ben számított hasznos alapterületét kell beírni.

Törvényi mentesség: A VII. és VIII. pontokat értelem szerűen akkor kell kitölteni, ha a törvényi mentesség feltételei az építmény esetében fennállnak.

IX. Az önkormányzati rendeletben rögzített adómentesség, adókedvezmény igénybevétele:

1. A megfelelő választ (igen vagy nem) kérem kiválasztani.

Tájékoztatom, hogy az életvitelszerűen lakás céljára használt építmények utáni kedvezmény csak a tulajdoni lapon lakásként, lakóházként feltüntetett építményekre vonatkozik. Azt, hogy az ingatlanon lévő lakást életvitelszerűen, egész éven át, nem idényszerűen, nem időszakosan használja az adózónak kell hitelt érdemlően igazolnia.

Elsődleges igazolásként a hulladékgazdálkodási szolgáltatóval kötött szerződést vagy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számla számlarészletezőjét fogadja el az adóhatóság.

Amennyiben a hulladékgazdálkodási szolgáltatóval kötött szerződés vagy a számlarészletező nem áll rendelkezésére – például a zártkertben lévő lakások tekintetében – úgy az egész éven át tartó lakáshasználatot egyéb közszolgáltató (DRV Zrt., E.ON Zrt. stb) felé rendezett 12 havi csekk másolatával lehet igazolni.

X.
A kitöltés helyét, idejét és az adatbejelentő aláírását kell itt szerepeltetni. Az adatbejelentést keltezés és aláírás nélkül nem áll módunkban elfogadni.

„B” JELŰ BETÉTLAP

I. Adókötelezettség keletkezésére okot adó körülmény és időpontja:
Okot adó körülmény: Építmény szerzése

II. Adókötelezettség változására okot adó körülmény és időpontja:
Abban az esetben kell kitölteni, ha az építmény után korábban már állapított meg az adóhatóság építményadót.
Adókötelezettség változására okot adó körülmény: Egyéb: adórendelet módosítás Okot adó körülmény időpontja jelen esetben: 2023.01.01.

III. Adókötelezettség megszűnésére okot adó körülmény és időpontja:
Jelen esetben nem kell kitölteni.

IV. Az építmény címe:
Köveskál község közigazgatási területén lévő ingatlanának címe és helyrajzi száma.

V. Az építmény fajtája:
A felsorolásból értelem szerűen, a valóságnak megfelelően kell kiválasztani az építmény fajtáját.

VI. Az építményadó alapja:
Az építmény m2-ben számított hasznos alapterületét kell beírni.

Törvényi mentesség: A VII. és VIII. pontokat értelem szerűen akkor kell kitölteni, ha a törvényi mentesség feltételei az építmény esetében fennállnak.

IX. Az önkormányzati rendeletben rögzített adómentesség, adókedvezmény igénybevétele:

A megfelelő választ (igen vagy nem) kérem kiválasztani.
Tájékoztatás: Az új rendelet szerinti kedvezmények nem lakás céljára szolgáló épületek esetén:

Mentes az építményadó alól Ör. 3. § (3) bekezdés

c) a főépülettel egy helyrajzi számú ingatlanon lévő gazdasági épület, kivéve a gépjárműtárolás vagy műhely céljára szolgáló gazdasági épület;

d) a gépjárműtároló és a gépjárműtárolás céljára szolgáló gazdasági épület alapterületének 70 %-a;

e) ha a természetes személy adóalany a köveskáli szőlőművelési célú területének a Balaton-felvidéki Hegyközségnél fennálló tagságát igazolja, úgy a külterületi adótárgy alapterületének 80 %-a után mentes az építményadó alól. Amennyiben a természetes személy tulajdonos vagy haszonélvező tulajdonában több külterületi gazdasági épület van, úgy az e pontban meghatározott mentesség a kettő legkisebb hasznos alapterületű gazdasági épület után érvényesíthető;

f) Köveskál község külterületen lévő gazdasági épület hasznos alapterületének 80 %-a, amennyiben a természetes személy adóalany lakása az a) vagy a b) pont alapján mentességben részesül. Ha az adóalany Köveskál község külterületén több gazdasági épület tekintetében is az építményadó alanya, úgy az e pontban meghatározott mentesség kizárólag a legkisebb hasznos alapterületű gazdasági épület után jár.

g) Amennyiben a természetes személy adóalany az e) és az f) pont alapján is jogosult lenne a mentességre, csak az egyik, döntése szerinti mentességet veheti igénybe.

X.
A kitöltés helyét, idejét és az adatbejelentő aláírását kell itt szerepeltetni. Az adatbejelentést keltezés és aláírás nélkül nem áll módunkban elfogadni.