Kitöltési útmutató – Bejelentkezés, változás-bejelentés

Bejelentkezés, változás – bejelentés iparűzési adóban, idegenforgalmi adóban (ASP ADO BEJ)

A nyomtatványt annak a magánszemélynek, vagy szervezetnek kell kitöltenie aki:

  • idegenforgalmi adó beszedési tevékenységét megkezdi vagy befejezi az önkormányzati illetékességi területén, felvétve, hogy helyi iparűzési adóalanyként nem jelentkezett már be vagy az állami adóhatóságon keresztül vagy (amennyiben erre van módja) közvetlenül az önkormányzati adóhatósághoz;
  • aki az önkormányzat illetékességi területén – helyi iparűzési adóalanyként – a vállakozói tevékenységét megkezdi, azaz a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) szerint telephelyet létesít a településen, vagy ott székhelye van feltéve, hogy az állami adóhatóságnál e tevékenysége okán korábban bejelentkezési kötelezettség nem terhelte vagy a bejelentést elmulasztotta vagy az adott településen fennálló Htv. szerinti telephelyének a létét az állami adóhatóság felé nem jelezte;
  • a jogelőd nélküli kezdő vállakozónak nem minősülő vállakozó a településen telephelyet létesít és ezzel bejelentést kell tennie a várható adóelőleg-részletekről. Ekkor az adózó azonosítására szolgáló adatokon túlmenően csak az adóelőleg össegzére vonatkozó információkat kell megadni;

I. Előlap:

Az ügyindítás előtt be kell jelentkezni ügyfélkapun keresztül a rendszerbe ebben az esetben az Űrlap automatikusan feltölti a beküldő azonosító adatait.

Az ügyindításkor az ELJÁRÁS MÓDJA mezőben ki kellett választani, hogy saját nevében, vagy meghatalmazottként/képviselőként kívánja benyújtani a nyomtatványt. Az Előlap alján a Meghatalmazott? kérdésre az előzőekben megadottakkal egyezően kell válaszolni. az Előzmény információ kérdésre a korábbi irat iktatószámát (ha volt), illetve egyéb adatokat adhat meg.

Az „Előlap” kitöltését követően a felső menüsor „Fejezetek” pontjára kattintva a „Következő fejezet” menüpontot kell választani.

II. Főlap:

I. Bejelentés jellege: Itt kell jelölni, hogy idegenforgalmi adóbeszedési kötelezettség vagy helyi iparűzési adó tevékenység megkezdéséről, változás – bejelentésről, vagy a tevékenység megszűnését kívánja-e bejelenteni.
Változás bejelentés esetén a 3. pontban meg kell adni a változás kezdetének a napját.

II. Helyi iparűzési adóelőleg bejelentése: Annak az adózónak kell kitölteni, aki első alkalommal válik iparűzési adóalannyá az önkormányzat illetékességi területén és nem tekinthető jogelőd élkül kezdő vállakozónak.

1. sor: Ebbe a sorba kell beírni a településen kezdő, azaz ott telephelyet létesítő, de tevékenységét más településen az adóévet megelőzően már megkezdő vállakozó első előlegfizetéisi időszakának kezdő és záró dátumát. A vállakozási tevékenséget jogelőd élkül kezdő vállakozónak nincs adóelőleg – fizetési kötelezettsége, ezért azt nem kell bejelenteni.

2-4. sorokban kell feltünetni az első adóelőlegfizetési időtartam alatt esedékes előlegrészletek összegét és ezen részletek esedékességét.

III. Adóalany: Az adózó jellegénél a legördülő menüből választható ki hogy az adózó magánszemély, egyéni vállakozó, civil szervezet vagy cég. A menü választása alapján kell lejebb kitölteni a magánszemly, vagy szerv adatait.

IV. Adózó személyét, működését érintő adatok: Értelemszerűen kell kitölteni a bejelentkező, váltzást bejelentő személy, vagy szervezet működésére vonatkozó adataival.

V. Kisadózó váltakozás 39/A.§-án alapuló egyszerűsített adóalap-megállapítása választásának, megszűnésének bejelentése:

A 2022. szeptembertől alkalmazható kisadózó vállalkozók tételes adója hatálya alá tartozó vállalkozónak (Kata alany vállalkozónak) – az erre vonatkozó döntése esetén – az adó adóévi alapja – a Htv-ben rögzített főszabálytól eltérően – székhelye és telephelye szerinti önkormányzatonként 2,5-2,5 millió forint. Ha a kisadózó vállalkozó e minősége szerinti adókötelezettsége valamely településen az adóév egészében nem áll fenn, vagy a kisadózó vállalkozások tételes adójában az adófizetési kötelezettsége szünetel, akkor az adó önkormányzatonkénti alapja a 2,5 millió forintnak az adókötelezettség időtartama naptári napjai alapján arányosított része.

A Kata alanynak nem adóelőleget, hanem adót kell fizetnie két részletben, az adóév március 15-ig, illetve szeptember 15-ig. Ezt a nyilatkozatot azért kell megtenni, mert ekként lehet az adóhatóság tudomására hozni azt, hogy a KATA-alany egyszerűsített adóalap-megállapítást választott. Ezen nyilatkozatból tűnik ki az, hogy a nyilatkozatot tevőtől az adóhatóság nem várhat adóbevallást, az egyes esedékességi időpontokban történt befizetés adóbefizetésnek számít. Továbbá – adóbevallás híján – ez a dokumentum szolgál végrehajtható okiratként.

Az egyszerűsített adóalap-megállapítás választását a Kata alany vállalkozó – az adóhatóság által rendszeresített – bejelentkezési, bejelentési, bevallási nyomtatványon, a kisadózó vállalkozások tételes adój ának hatálya alá tartozás kezdő napj ától számított 45 napon belül vagy az adóévre, az adóév február 15-ig jelenti be az adóhatóság számára. A vállalkozó e döntése a teljes adóévre vonatkozik.

1.1 Ebben a sorban kell feltüntetni az egyszerűsített adóalap-megállapítás választásának időpontját (dátumát). Ez az időpont általában tevékenységét a településen kezdő vállalkozó esetében az iparűzési adóköteles tevékenység megkezdésétől számított 45 napon belüli időpont lehet. Amennyiben a vállalkozás nem kezdő helyben (folyamatosan működik) akkor az adott adóévre az adóév február 15-ig jelentheti be ezt az adóalap-megállapítási módot, azaz ilyen vállalkozó esetén az ebben a sorban szereplő dátum nem lehet későbbi február 15-nél. A kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló törvény 2022. szeptember 1 – hatályba lépése miatt ebben az évben minden olyan vállalkozó, aki 2022. szeptember 1. után Kata alany vállalkozóként a tételes adóalap megállapítást kívánja választani a „kisadózó vállalkozók tételes adójának hatály alá tartozás kezdő napja” 2022. szeptember 1. Így ez esetben a nyilatkozat benyújtásának határideje 2022. október 15.

1.2. Ebbe a sorba kell írni a kisadózó vállalkozások tételes adójában az adózó adóalanyiságának a kezdő napját.

2.1 Itt kell feltüntetni a Htv. 39/B. § (3) bekezdésén alapuló adózás megszűnésének időpontját. Ez egybe esik a Kata-alanyiság megszűnésének az időpontjával.

2.2 Ha az adózó Kata-alanyként már nem kívánja a Htv. 39/B. § (3) bekezdés szerinti egyszerűsített adóalap-meghatározási módot alkalmazni a következő évtől, ezt a tényt ebben a sorban kell jelölni.

VI. Jogelődök: Itt kell jelölni, ha az adóköteles tevékenységet a településen kezdő vállalkozónak volt j ogelődj e.

VII. Kézbesítési meghatalmazott: Magyarországon lakóhellyel, székhellyel nem rendelkező adózó estén kell kitölteni.

VIII. Könyvvizsgáló: Amennyiben az adózónak van könyvvizsgálója, értelemszerűen kitöltendő.

IX. Cégek és egyéni vállalkozók főtevékenységen kívüli, ténylegesn végzett tevékenységei: Itt kell megadni ha a vállalkozó adóalany főtevékenységen kívüli, ténylegesn más tevékenységet is végez, TEÁOR szám feltüntetésével.

X. Az adóalany szervezet: az adóalany vállalkozó tulajdonosainak, tagjainak adataival értelemszerűen kell kitölteni. Amennyiben a nyomtatvány szerinti sorok nem elengendőek, akkor a nyomtatvány (kis zöld nyillal) tetszőleges sorral kiegészíthető.

XI. Adózó telephelyei: Értelemszerűen kitöltendő. Amennyiben a nyomtatvány szerinti sorok nem elengendőek, akkor a nyomtatvány (kis zöld nyillal) tetszőleges sorral kiegészíthető.

XII. Dátum, aláírás.

A nyomtatvány kitöltését követően a felső menüsoron az „Ellenőrzések futtatása” menüpontra kattintva a program ellenőrzi az űrlap kitöltését, amennyiben nem jelenik meg hibaüzenet a nyomtatványt a felső menüsoron levő „Beküldés” gombbal lehet bekülteni.