Hivatal feladatkörei

Feladat- és hatáskörök

A jogszabályokban meghatározott hatáskörök címzettje általában a jegyző. A jegyző hatásköreit a kiadmányozási jog kivételével nem ruházhatja át az ügyintézőkre. Abban az esetben, amikor a jogszabályban meghatározott hatáskör címzettje a Hivatal ügyintézője – így különösen anyakönyvi igazgatás -, akkor a hatáskört az adott köztisztviselő gyakorolja.

Feladatkörök

Jegyző

 • vezeti a Hivatalt, felelős a Hivatal működéséért és gazdálkodásáért;
 • biztosítja a Hivatal működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, a képviselő-testületek által megszabott költségvetési keretek között;
 • képviseli a Hivatalt külső szervek előtt;
 • tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi a Hivatal szakmai és gazdasági működésének valamennyi területét;
 • gyakorolja a jogszabályban meghatározott hatásköreti;
 • gyakorolja a munkáltatói jogokat;
 • ellátja a Hivatal működését érintő jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben és döntésekben a részére előírt feladatokat;
 • elkészíti a Hivatal SZMSZ-ét és más, kötelezően előírt szabályzatait, rendelkezéseit;
 • kapcsolatot tart a helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, hivatalokkal;
 • támogatja a Hivatal munkáját segítő testületek, szervezetek, közösségek tevékenységét;
 • folyamatosan értékeli a Hivatal és a Hivatal dolgozóinak tevékenységét, munkáját.

Aljegyző

 • helyettesíti a jegyzőt;
 • közreműködik a testületi, bizottsági, társulási tanácsi ülések előkészítésében, a testületi anyagok kezelésében, az üléseken hozott döntések végrehajtásában;
 • vezeti a szociális- és gyermekvédelmi igazgatási, valamint az ügyiratkezelési, titkársági feladatok ellátását
 • kiadmányozási joga van valamennyi igazgatási ügy tekintetében.

Szociális és gyermekvédelmi ügyintéző

 • szociális ügyek intézése;
 • gyermekvédelmi ügyek intézése;
 • az önkormányzatok által a kötelező szociális ellátásokon kívül önkormányzati rendeletben a lakosság részére biztosított ellátásokkal kapcsolatos ügyek intézése;
 • közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok ellátása;
 • az önkormányzatok intézményeivel kapcsolatos ügyek intézése, a pénzügyi, gazdasági ügyek kivételével;
 • jegyzőkönyvvezetői feladatok ellátása;
 • munkaügyek intézése;
 • a munkakörébe tartozó feladatokkal összefüggésben az adatszolgáltatási feladatok ellátása.

Ügykezelők

 • iktatási, iratkezelési feladatok ellátása;
 • irattározási feladatok ellátása;
 • jegyzőkönyvvezetői feladatok ellátása;
 • postázás;
 • gépelési feladatok ellátása;
 • beszerzések lebonyolítása;
 • képviselő-testületi, bizottsági anyagok tárolása, kezelése;
 • hirdetmények kifüggesztése;
 • értekezletek, tanácskozások, tárgyalások, testületi ülések előkészítése;
 • telefonközpont kezelése;
 • ügyfelek fogadása, útbaigazítása;
 • ügyfélfogadási feladatok ellátása;

Igazgatási csoportvezető

 • az igazgatási csoport vezetése;
 • birtokvédelmi ügyek intézése;
 • népesség- és lakcím-nyilvántartási ügyek intézése;
 • a munkakörébe tartozó feladatokkal összefüggésben az adatszolgáltatási feladatok ellátása;
 • a képviselő-testületi ülések előkészítésében való részvétel;
 • a jegyző és az aljegyző helyettesítése;

Kereskedelmi és hagyatéki ügyintéző

 • kereskedelmi igazgatási ügyek intézése;
 • ipari igazgatási ügyek intézése;
 • hagyatéki eljárással kapcsolatos feladatok ellátása;

Műszaki ügyintéző

 • hulladékgazdálkodással kapcsolatos ügyek intézése;
 • környezet-, és természetvédelmi ügyek intézése;
 • vadkárügyek intézése;
 • állatvédelmi, állategészségügyi ügyek intézése;
 • termőfölddel, növényvédelemmel kapcsolatos ügyek intézése;
 • polgári védelmi, katasztrófavédelmi és tűzvédelmi feladatok ellátása;
 • közlekedéssel kapcsolatos ügyek ellátása;
 • közterület-használattal kapcsolatos ügyek intézése;
 • kommunális igazgatással kapcsolatos feladatok ellátása;
 • helyi településrendezési eszközökkel kapcsolatos feladatok ellátása;
 • pályázatok;
 • közbeszerzések;
 • az önkormányzatok intézményeivel kapcsolatos ügyek intézése, a pénzügyi, gazdasági ügyek kivételével;
 • strand üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátása;

Adóügyi ügyintéző

 • az adóztatással kapcsolatos feladatok ellátása, így különösen:
 • nyilvántartás;
 • bevallások feldolgozása;
 • adófizetési kötelezettség megállapítása, adókivetés;
 • befizetések könyvelése;
 • értesítők kiküldése; felhívások kibocsátása;
 •  ellenőrzés;
 •  behajtás;
 •  végrehajtás;
 • hagyatéki eljárással kapcsolatos feladatok ellátása;
 • a feladatkörüket érintő adatszolgáltatási feladatok ellátása
 • adó és értékbizonyítvány kiállítása;
 • jegyzőkönyv-vezetési feladatok.

Az adóügyi ügyintézők feladatainak megosztását a mindenkori munkaköri leírások tartalmazzák.

Hatósági ügyintéző (1 fő + 1 fő a jegyző tartós távolléte idejére)

 • népesség nyilvántartási feladatok ellátása;
 • központi címregiszterrel kapcsolatos feladatok ellátása;
 • közreműködés az adóigazgatási feladatok ellátásában;
 • iktatási, iratkezelési feladatok ellátása;
 • irattározási feladatok ellátása;
 • jegyzőkönyvvezetői feladatok ellátása;
 • képviselő-testületi, bizottsági anyagok tárolása, kezelése;
 • hirdetmények kifüggesztése;
 • értekezletek, tanácskozások, tárgyalások, testületi ülések előkészítése;
 • telefonközpont kezelése;
 • ügyfelek fogadása, útbaigazítása;
 • ügyfélfogadási feladatok ellátása;

Pénzügyi ügyintéző

 • költségvetési koncepció, költségvetési rendelt tervezet elkészítése;
 • a költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tájékoztatók, beszámolók, zárszámadás elkészítése;
 • normatív költségvetési támogatások igénylése, az azokkal való elszámolás;
 • a Magyar Államkincstár részére teljesítendő adatszolgáltatások elkészítése;
 • a költségvetés végrehajtása, a kifizetések teljesítése, a házi pénztár kezelése;
 • könyvelési feladatok;
 • vagyongazdálkodási, leltározási, selejtezési feladatok ellátása;
 • áfa bevallások elkészítése;
 • nyilvántartások vezetése;
 • pénzügyi szabályzatok elkészítése, karbantartása;
 • érvényesítői, ellenjegyzői jogkörök gyakorlása;
 • a központi illetményszámfejtő rendszerben a kifizetések számfejtése és a jelentések elkészítése;

A pénzügyi ügyintézők feladatainak megosztását a mindenkori munkaköri leírások tartalmazzák.

Anyakönyvvezetői feladatokat a szakvizsgával rendelkező 4 fő láthat el.

A feladatok részletezését, megosztását a munkakör leírások tartalmazzák. A munkaköri leírások elkészítéséért, aktualizálásáért a jegyző a felelős.

Az adóigazgatás területén jelentkező többlet feladatok, így különösen új adónem bevezetése, fokozott adóügyi ellenőrzések, kintlévőségek behajtása céljából a Hivatal létszáma adóügyi ügyintézővel / ügyintézőkkel határozott időre bővíthető, amennyiben a többlet feladatok végrehajtását igénylő önkormányzat vagy önkormányzatok ennek költségét vállalják. A költségek vállalásáról, biztosításáról a Hivatal és az igénylő önkormányzat / önkormányzatok külön megállapodást kötnek, melynek érvényességéhez szükséges a részt nem vevő önkormányzatok jóváhagyása.

A Hivatal székhelyén 18 fő dolgozik, 1 fő (ügykezelő) állandó munkahelye a balatonrendesi ügyfélfogadási hely, 5 fő (1 fő kereskedelmi ügyintéző, 1 fő műszaki ügyintéző, 2 fő adóügyi ügyintéző, 1 fő hatósági ügyintéző) állandó munkahelye a Révfülöpi Kirendeltség.

A Révfülöpi Kirendeltségen biztosított:

 1. a jegyzői hatáskörbe tartozó igazgatási ügyek megindításának, a kérelmek benyújtásának lehetősége, az ezen ügyekről való tájékoztatás;
 2. a jegyzői hatáskörbe tartozó igazgatási ügyek közül Révfülöp település vonatkozásában legalább az anyakönyvvezetői feladatok ellátása, az adó-, a kereskedelmi, a növény- és állatvédelmi-, a kommunális igazgatási és a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ügyek intézése;
 3. a polgármester és a képviselő-testület hatáskörébe tartozó igazgatási ügyek megindításának, a kérelmek benyújtásának lehetősége, az ezen ügyekről való tájékoztatás Révfülöp település vonatkozásában;
 4. a polgármester és a képviselő-testület működésének biztosításával, feladatainak ellátásával, az általuk meghatározott feladatok végrehajtásával kapcsolatos ügyintézés Révfülöp település vonatkozásában, amennyiben ezt a kirendeltségen célszerűbben el lehet látni;
 5. az e feladatokkal kapcsolatos ügyiratkezelés.
  Az ügyek megindításának, illetve az ügyek intézésének lehetősége nem vonatkozik azon eljárásokra, melyekhez a közös önkormányzati hivatal olyan központi rendszert használ, melynek elérhetősége a kirendeltségen nem biztosítható.

Szerv vezetője

Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző
Telefon: 06-87/464-017
E-mail:
Fax: 06-87/563-013

A jegyző ügyfélfogadási ideje: hétfő 9:00 – 11:00
helye: a Hivatal székhelye,
kivéve páros heteken: a Révfülöpi Kirendeltség

Felügyeleti szerv

Veszprém Megyei Kormányhivatal
8200 Veszprém Megyeház tér 1.
Telefon: 06/88/579-300
Fax: 06/88/579-349
E-mail:
Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem

Tevékenységek

A Hivatal alaptevékenysége: Ellátja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat Balatonhenye, Balatonrendes, Kékkút, Kővágóörs, Köveskál, Mindszentkálla, Révfülöp, Salföld és Szentbékkálla települések vonatkozásában.

Az alaptevékenység szakágazat kódja:
841105 helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége.

Kormányzati funkciók

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

A Hivatal vállalkozási tevékenységet nem lát el.

A Hivatal alaptevékenységét elsősorban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az alapító önkormányzatok Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletei, igazgatási tevékenységeinek körét az ágazati jogszabályok, igazgatási tevékenységének eljárási szabályait a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, gazdálkodását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályozza.

Nincs olyan gazdálkodó szervezet, mely fölött a Hivatal tulajdonosi, alapítói jogokat gyakorolna.

A Hivatalhoz rendelt más költségvetési szervek:

 • Káli-medence Idősek Otthona Mindszentkálla;
 • Kővágóörsi Napköziotthonos Óvoda;
 • Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda (Köveskál);
 • Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda.