Hirdetmény partnerségi egyeztetésről

Ezennel értesítem a Tisztelt lakosságot, illetve Partnereket, hogy Önkormányzatunk megindította a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) rendelet 43/A. § szerint Köveskál Község Önkormányzat Képviselő-testületének Köveskál Község településképének védelméről szóló 18/2017. (XII.30.) önkormányzati rendeletének módosítási eljárását.

Az eljárás során Köveskál Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel  és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 9/2017. (VII. 31.) önkormányzati rendelete 3. §-a szerinti ún. Partnerek javaslatot, észrevételt tehetnek, valamint véleményt nyilváníthatnak.

A veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII.2.) Korm. rendelet 2. §-ában foglaltak alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt az önkormányzat a partnerségi egyeztetés személyes megjelenést előíró szabályaitól eltérően a tájékoztatást, a véleménynyilvánítást és az egyeztetést elektronikus úton folytathatja le.

Az egyeztetés alatt a lakossági fórum kizárólag elektronikus úton történik. Az észrevételeket és javaslatokat az előzetes tájékoztató és az elkészült tervezet önkormányzati honlapon történő közzétételétől számított tizenöt napon belül lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton.

A tervdokumentációval kapcsolatban észrevétellel, véleménnyel a Partnerségi Rendelet szerint az alábbi ún. Partnerek élhetnek:

  1. a település közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
  2. a Köveskáli székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,
  3. a Köveskáli székhellyel bejegyzett civil szervezet,
  4. a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába – a partnerségi egyeztetés megkezdése előtt legalább 30 napnál korábban – a polgármesternél írásban bejelentkező egyéb szervezet.

A Partnerségi véleménynyilvánítás határideje 15 nap: 2020.12.08. – 2020.12.22.

Javaslatot, észrevételt tenni, illetve véleményt nyilvánítani a megadott véleményezési határidőben kizárólag a véleményezési tervdokumentációval kapcsolatban a polgármesterhez címzett, elektronikus úton benyújtott (e-papír, e-mail: ), szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet.

A véleményezési tervdokumentáció:

 

Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánók véleményét!

Köveskál, 2020.12.08.

Györffy Szabolcs Zoltán
polgármester