Hirdetmény Köveskál község területén készülő tervekről

Ezennel értesítem a Tisztelt lakosságot, illetve Partnereket, hogy Önkormányzatunk megindította a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) rendelet 37.§ és 43/A. § szerinti egyeztetési eljárás ún. előzetes tájékoztatási szakaszát Köveskál területén készülő tervekre (Településfejlesztési Koncepció készítése, valamint a Településszerkezeti terv és a Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata) vonatkozóan.

A tervekkel kapcsolatban Köveskál Község Önkormányzatának 9/2017. (VII.31.) számú  Partnerségi Rendelete 1.§ szerinti Partnerek az ún. tájékoztatási szakaszban javaslatot, észrevételt tehetnek, valamint véleményt nyilváníthatnak. (A Partnerségi Rendelet megtekinthető a www.koveskal.hu honlapon.)

Észrevétellel, véleménnyel a Partnerségi Rendelet szerint az alábbi ún. Partnerek élhetnek: Köveskál község lakossága és a köveskáli ingatlantulajdonosok; a település területén működő vallási közösségek; valamint az Önkormányzat polgármesteréhez írásbeli kérelemmel bejelentkező, a település területén működő érdekképviseleti szervek és civil szervezetek; valamint a polgármesterhez bejelentkező, a település területén ingatlannal, székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek.

A véleménynyilvánítás határideje: 2018. november 16.-tól – 2018. december 7.-ig.

Javaslatot, észrevételt tenni a megadott véleményezési határidőben kizárólag a készülő Településfejlesztési Koncepcióval, a Településképi Arculati Kézikönyvvel és a Településképi rendelettel, valamint a Településszerkezeti terv és Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatával kapcsolatban a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott észrevételben lehet.

Az Önkormányzat lakossági fórumot is szervez:
Időpontja: 2018. november 23., 16.30 óra

Helyszín: Kultúrház Nagyterem (8274 Köveskál, Henyei utca 7.)

Javaslatot, észrevételt tenni a lakossági fórumon szóban, és az azt követő 8 napon belül, azaz 2018. december 1.-ig kizárólag a készülő Településfejlesztési Koncepcióval, valamint a Településszerkezeti terv és Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatával kapcsolatban a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet.

Az előzetes tájékoztatással érintett tervek az alábbiak:

Településfejlesztési koncepció:
Településfejlesztési koncepció: a település környezeti, társadalmi, gazdasági adottságaira alapozó, a település egészére készített, a változások irányait és a fejlesztési célokat hosszútávra (több, mint 10 év) meghatározó dokumentum. Lényegében az a településfejlesztéssel kapcsolatos, településpolitikai dokumentum, amely a település jövőbeni kialakítását tartalmazza. Biztosítja, hogy a kitűzött településfejlesztési célok szolgálják a település fenntartható fejlődését, elősegítve a településen lakók életminőségének, életszínvonalának növekedését, a településes élők gyarapodását, a település és a környék hagyományaira, kulturális-, táji- és természeti adottságaira építve, azok védelmének biztosítása mellett.

A településszerkezeti terv (TSZT):
A településszerkezeti terv megállapítja a táj, az épített és a természeti környezet alakításának és védelmének területfelhasználással összefüggő módját, valamint kijelöli a település fejlesztésének területi irányait. A településszerkezeti tervben meghatározza a település egyes területrészeinek területfelhasználását, a település működéséhez szükséges műszaki infrastruktúra elemeknek a település szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és elrendezését.

Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) és Szabályozási terv (SZT):
A helyi építési szabályzat megállapítja – a táj, az épített- és a természeti környezet, valamint a környezeti elemek védelmével kapcsolatos területhasználati korlátozásokkal, továbbá az egyes területek felhasználásával, az azokon való építés rendjével és intenzitásával kapcsolatos előírásokkal – a helyi építési követelményeket, jogokat és kötelezettségeket.

 

Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánók véleményét és részvételét!

dr. Varró Gábor
polgármester