Hirdetmény a Köveskál Helyi Építési Szabályzatának módosításáról

Ezennel értesítem a Tisztelt érintett lakosságot, illetve partnereket arról, hogy Köveskál Község Önkormányzata megrendelte Köveskál Helyi Építési Szabályzatának módosítását a Köveskál, 0296/8. hrsz-ú ingatlan rendezése érdekében.

A tervmódosítások egyeztetésével kapcsolatban a „településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről” szóló 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet államigazgatási egyeztetésről szóló előírásai szerint, valamint Köveskál Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 9/2017. (VII. 31.) önkormányzati rendelete szerint a tervkészítés előtt a lakosság és a partnerség is észrevételt, illetve a tervmódosítás lakossági fórumon kerül bemutatásra, amelyen az érintett lakosság is észrevételt tehet.

A tervmódosítással kapcsolatban észrevétellel, véleménnyel az érintett ingatlantulajdonosok; a település területén működő vallási közösségek; valamint az Önkormányzat polgármesteréhez írásbeli kérelemmel bejelentkező, a település területén működő érdekképviseleti szervek és civil szervezetek; valamint a polgármesterhez bejelentkező, a módosítással érintett területen ingatlannal, székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek élhetnek.

Meg kell jegyezni ugyanakkor, hogy a Koronavírus miatt életbe lépett jogszabályok értelmében Köveskál Község Önkormányzata a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 9/2017. (VII. 31.) önkormányzati rendelete szerinti lakossági fórumot az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében „a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településképvédelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII.2.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a lakossági fórum elektronikus (település honlapján) úton folytatható le, amely során a véleményezők észrevételeiket nem személyesen, hanem postán, illetve emailen küldhetik meg a Polgármesternek (cím: Köveskál Község Önkormányzata 8274 Köveskál Fő utca 10., illetve e-mailen: )

A Partnerségi véleménynyilvánítás határideje: 2021. április 12-től 27-ig.

Javaslatot, észrevételt tenni, illetve véleményt nyilvánítani a megadott véleményezési határidőben kizárólag a véleményezési tervdokumentációval kapcsolatban a polgármesterhez címzett, írásban vagy e-mailen benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet.

Tisztelettel várjuk az írásban közreműködni kívánók észrevételeit!

Köveskál, 2021. április 8.

Györffy Szabolcs Zoltán
polgármester

Melléklet: