Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat felsőoktatási hallgatók számára – 2021

Köveskál Község Önkormányzata kiírta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj „A” és „B” típusú pályázatát.

Az „A” típusú ösztöndíjpályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatnak tanulmányokat.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2020. szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2021 őszén már nem áll fenn, úgy a 2021/2022. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2020/2021. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

A „B” típusú ösztöndíjpályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű a 2020/2021. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett pályázók jelentkezhetnek, akik a 2021/2022. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2021. évi általános felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2021/2022. tanévben ténylegesen megkezdik.

Az ösztöndíj időtartama „A” típusú pályázat esetén 10 hónap, „B” típusú pályázat esetén 3×10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév: a 2021/2022. tanév, a 2022/2023. tanév és a 2024/2025. tanév.

A pályázati adatlapok kitöltése a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER) történik. A pályázók regisztrálást követően a rendszerben kitöltött adatlapot kinyomtatják, aláírják és a szükséges mellékletekkel megküldik az Önkormányzat részére.

A pályázatok rögzítésének és beküldésének határideje: 2020. november 5. (csütörtök).
Az EPER Bursa elektronikus rendszer elérhető: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Az Önkormányzat a szociális rászorultság feltételeit a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer elbírálásáról szóló szabályzatában határozta meg.

Letölthető dokumentumok: