Pályázati felhívás óvodavezető beosztás ellátására

Köveskál és Térsége Óvoda Társulás a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Köveskáli Közös Fenntartású Napközi-otthonos Óvoda

óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2014. augusztus 01-től 2019. július 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8274 Köveskál, Petőfi S. u. 5.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodavezetői feladatok ellátása. Az intézmény vezetője felel a pedagógiai munkáért, az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért. Gyakorolja a munkáltatói jogokat. Az irányítása alá tartozó munkavállalók száma: 3 fő.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •         Főiskola, felsőfokú óvodapedagógusi végzettség,
 •         óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 •        pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
 •         pályázó ne álljon cselekvőképességet kizáró, vagy korlátozó gondnokság alatt
 • a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás
 •        magyar állampolgárság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         pályázó szakmai önéletrajza
 •       az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel (vezetői program)
 •        iskolai végzettséget tanúsító oklevelek fénymásolata
 •       3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 •         a pályázó nyilatkozata, hogy a személyes adatokat a pályázat elbírálásában részt vevő személyek megismerhetik

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2014. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. június 9.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Köveskál és Térsége Óvoda Társulás címére történő megküldésével (8274 Köveskál, Fő u. 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 450/2014/ÁBR. valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető.
 •         Személyesen: Kővágóörsi Közös Önkormányzati HivatalVeszprém megye, 8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatról jogszabályokban meghatározott véleményeztetési eljárás lefolytatása után a Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. július 20.