Álláshirdetés óvodapedagógus munkakör betöltésére

Közös Fenntartású Napközi-otthonos Óvoda – Köveskál a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Közös Fenntartású Napközi-otthonos Óvoda – Köveskál óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8274 Köveskál, Petőfi S. utca 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az óvodapedagógus munkaköri feladatait, az óvoda nevelő-oktató munka tartalmát és szervezeti kereteit meghatározó alapdokumentumok, az óvoda munkaterve és az óvodavezető utasítása alapján önállóan, felelősséggel végzi. Köteles megtartani a pedagógus etika követelményeit, felelős a rábízott gyermekek szellemi és testi fejlődéséért

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, óvodapedagógus,
  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítvány másolata
  • fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (a kinevezés feltétele)

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kötéljártóné Kálmán Katalin nyújt, a 06-30/991-7875 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Közös Fenntartású Napközi-otthonos Óvoda – Köveskál címére történő megküldésével (8274 Köveskál, Petőfi S. utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1721/2020 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. május 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Köveskál település honlapja