A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok adatainak igénylése, átadása, felhasználása és megsemmisítése

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 153. § (1) bekezdése alapján a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok nevét és lakcímét – a 89. § rendelkezéseire is figyelemmel – a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán

 1. a jelölt kérésére – az érintett választókerületre kiterjedően – a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság mellett működő választási iroda,
 2. a listát állító jelölő szervezet kérésére – a jelölő szervezet által megjelölt választókerületekre kiterjedően – a Nemzeti Választási Iroda

öt napon belül, de legkorábban a Ve. 132. § szerinti nyilvántartásba vételük jogerőre emelkedését követően átadja.

Az adatszolgáltatás iránti kérelem leadására kizárólag írásban van lehetőség. Az adatszolgáltatás nem tartalmazza a Ve. 89. § (1) bekezdése szerint az adatai kiadását megtiltó választópolgárok nevét és lakcímét.

Az igénylő az adatszolgáltatást nem, életkor, illetve lakcím szerinti csoportosításban kérheti.

Az a) pont szerinti adatszolgáltatás teljesítésének feltétele, hogy a jogerősen nyilvántartásba vett jelölt igazolja a kötelező legkisebb munkabér egyhavi összegének megfelelő összegű adatszolgáltatási díjnak a Nemzeti Választási Iroda számlájára történt befizetését, az adatszolgáltatást teljesítő helyi választási irodánál, főpolgármester-jelölt esetében a Fővárosi Választási Irodánál. A névjegyzék csak ezt követően adható ki. Az átutalás közlemény rovatában a jelölt személyi azonosítóját, ennek hiányában érvényes személyazonosító igazolványának/útlevelének/vezetői engedélyének a számát kérjük feltüntetni.

A b) pont szerinti adatszolgáltatás teljesítésének feltétele, hogy a jogerősen nyilvántartásba vett listát állító jelölő szervezet igazolja a kötelező legkisebb munkabér egy havi összegének megfelelő összegű adatszolgáltatási díjnak a listás választókerületben megválasztható képviselők száma szerinti befizetését a Nemzeti Választási Iroda számlájára. A névjegyzék csak ezt követően adható ki. Az átutalás közlemény rovatában a lista nyilvántartásba vételéről szóló bizottsági határozat számát és a jelölő szervezet bírósági nyilvántartásba vételi számát kérjük feltüntetni.

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2019. évi megállapításáról szóló 324/2018. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén 2019. január 1-jétől, havibér alkalmazása esetén 149 000 forint.

A Nemzeti Választási Iroda számlaszáma: 10032000-00333616-00000000.

A Nemzeti Választási Iroda az átutalás tényéről az átutalást követő banki nap jóváírási értesítője alapján a befizető részére számviteli bizonylatot állít ki, amelyet a választási informatikai rendszeren keresztül tájékoztatásul megküld az adatszolgáltatást ténylegesen teljesítő választási irodának. Az NVI Gazdálkodási Főosztálya a bizonylat első eredeti nyomtatott példányát postai úton a befizető részére is megküldi.

1. A jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet nevében az adatszolgáltatás igénylésére és átvételére az alábbi személyek jogosultak:

 • a civil szervezetek bírósági nyilvántartása szerinti törvényes képviselő,
 • a törvényes képviselő által a jelölő szervezet bejelentésre szolgáló P3-as nyomtatványon a jelölő szervezet nevében való nyilatkozattételre felhatalmazott személy,
 • az 1-2. pontban megjelölt személyek által adott, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazással rendelkező személy.

2. Az igénylésben az alábbi adatokat kérjük feltüntetni:

 • az igénylő jelölő szervezet/jelölt nevét,
 • az igénylés jogcímét, azaz a Ve. 153 § (1) bekezdés a) vagy b) pontjára kell hivatkozni vagy arra, hogy az adatigénylés a névjegyzéki adatok közvetlen politikai kampány céljára való felhasználása érdekében történik,
 • milyen csoportosításban (nem, életkor, lakcím) kéri a névjegyzéki adatokat,
 • dátum, az 1. pontban megjelölt személy neve és aláírása.

Az igényléshez mellékelni szükséges az adatszolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentumot.

3. Az igénylés benyújtásának lehetséges módjai

 • elektronikus úton (aláírással ellátott szkennelt dokumentumként),
 • személyesen, vagy
 • postai úton.

A helyi választási irodák elérhetőségei: https://www.valasztas.hu/elerhetosegek

A Nemzeti Választási Iroda elérhetősége: https://www.valasztas.hu/elerhetosegi-adatok

Az igényelt névjegyzéki adatok rendelkezésre bocsátása CD-n történik. Az átadásról átadás-átvételi jegyzőkönyv készül.

Az átadott-átvett adatokat a jelölő szervezet kizárólag közvetlen politikai kampány céljára használhatja fel, egyéb célú felhasználásuk, másolásuk, harmadik személy részére történő átadásuk szigorúan tilos!

Az adatszolgáltatások adatait – teljesítésük időpontjától függetlenül – a jelölő szervezeteknek/jelölteknek legkésőbb a szavazás napján 2019. október 13-án 16:00 óráig meg kell semmisíteniük, és az erről készült jegyzőkönyvet három napon belül, tehát legkésőbb 2019. október 16-án 16:00 óráig át kell adniuk az adatszolgáltatást teljesítő választási irodának. (A megsemmisítésről készült jegyzőkönyvek a jelzett határidőig, aláírt, szkennelt formában is leadhatók.)

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az adatok jogosulatlan felhasználása, illetve azok megsemmisítésére, valamint a megsemmisítésről készült jegyzőkönyv megküldésére vonatkozó kötelezettség megszegése esetén – az erre irányuló kifogás alapján – bírság kiszabásának van helye!

Felhívjuk továbbá valamennyi jelölt és jelölő szervezet figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) a választást megelőzően honlapján (www.naih.hu) ajánlást tesz közzé a választásokkal kapcsolatos adatkezelésről, amelynek figyelembe vételéve minden érintett számára indokolt. A NAIH ajánlásai az alábbi linken tekinthetők meg: https://www.naih.hu/ajanlasok.html

(forrás:www.valasztas.hu)